Suđenje

Džananović i Gadžo: Uložene žalbe na prvostepenu presudu za zločine u Sarajevu

9. Marta 2022.16:34
Državno tužilaštvo je od Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine zatražilo da se Senadu Džananoviću i Edinu Gadži preinači kazna i da se oglase krivim i za oslobađajući dio presude za zločine nad srpskim civilima u Sarajevu, dok su Odbrane zatražile da se ukine prvostepena presuda i odredi ponovni pretres.

Senad Džananović i Edin Gadžo. Foto: Sud BiH

Amela Huskić, predsjedavajuća Apelacionog vijeća Suda BiH, navela je da je Tužilaštvo uložilo žalbu na prvostepenu presudu, kojom su Džananović i Gadžo osuđeni na ukupno 16 godina zatvora za zločine u Sarajevu, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zatražilo da se izrečena presuda preinači i da se optuženom Džananoviću izrekne kazna zatvora od 15 godina.

Kako rekla Huskić, Odbrane su također uložile žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji te zatražile da se ukine prvostepena presuda i odredi pretres na kome će se ponovo izvesti dokazi.

Džananović je proglašen krivim po 20 tačaka optužnice, a Gadžo po 11, dok je za 24 tačke izrečena oslobađajuća presuda. Za dvije tačke optužba je odbijena jer je Džananović već osuđen za ta djela 1994. godine. Sud BiH je prvostepeno osudio Džananovića na 11 godina, a Gadžu na pet godina zatvora za zločine nad srpskim civilima na Alipašinom Polju.

Tužiteljica Marijana Čobović je tokom obrazlaganja žalbe navela da je Prvostepeno vijeće pogrešno ocijenilo dokaze u vezi s konceptom udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) iz optužnice.

“Tužilaštvo smatra da je to dokazano brojnim detaljnim dokazima te saslušanjem brojnih svjedoka koji su bili zatvarani u zatvorima”, kazala je tužiteljica Čobović, dodavši da je nesporno postojanje zatvora i Džananovićeva uloga kao upravnika te da činjenica da je u štabu “Stela” privedeno više od 100 osoba jasno govori o sistemu nezakonitog zatvaranja.

Kako je rekla, iz materijalnih dokaza proizlazi da je postojao sistem zlostavljanja na Alipašinom Polju, što dokazuju i brojni svjedoci Tužilaštva koji su prošli kroz sistem zlostavljanja te da je, prema Tužilaštvu, nesporno da je u tom periodu iz optužnice postojao UZP. Dodala je da Tužilaštvo traži da se optuženi oglase krivim i za oslobađajuće tačke presude.

Džananović i Gadžo su prvostepenom presudom proglašeni krivim za učešće u nezakonitom zatvaranju u objektima TO-a “Stela” na Alipašinom Polju, gdje je u periodu od maja do augusta 1992. više od 100 civila srpske nacionalnosti držano u nehigijenskim i ponižavajućim uslovima, te podvrgnuto ubistvima, nečovječnom postupanju, silovanjima, nestancima, mučenju i odvođenju na prinudni rad.

Branilac Senad Dupovac je, iznoseći žalbu na presudu, naveo da Tužilaštvo nije imalo nijedan dokaz da je Džananović imao naredbodavnu funkciju u zatočeničkim objektima. Dodao je da u presudi stoji da je Džananović omogućio da njemu poznata lica izvedu zatvorenike, nanoseći im tjelesne povrede, ali da se ne navodi da je on učestvovao u nanošenju tjelesnih povreda.

Osvrćući se na dio presude kojom je Džananović osuđen za premlaćivanje Novice Draškovića, Dupovac je kazao da je saslušan svjedok, doktor koji je konstatovao smrt Draškovića, koji pritom na njemu nije vidio tragove nasilja. Dodao je da Sud u presudi nije naveo svjedočenje bliskog srodnika Ljeposave i Duška Pešića, koji su ubijeni, a koji je naveo da, prema njegovim saznanjima, optuženi Džananović nije kriv.

Prema riječima Dupovca, tokom glavnog pretresa nije postojao potkrepljujući dokaz, samo je pročitana izjava silovane svjedokinje “A”, ali da niko taj čin silovanja nije vidio. On je tokom iznošenja žalbe na odgovor Tužilaštva rekao da je Sudsko vijeće u prvostepenoj presudi jasno obrazložilo neprihvatanje koncepta UZP-a.

Gadžin branilac Senad Bilić je naveo da Odbrana smatra da je tokom suđenja došlo do bitnih povreda jer je predsjedavajući Sudskog vijeća Halil Lagumdžija dva dana prije završetka glavnog pretresa imenovan za predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Dodao je da su tokom objave prostepene presude bila prisutna samo dva člana Sudskog vijeća te da je imenovanjem sutkinje Tatjane Kosović, na kraju dokaznog postupka, došlo do povrede načela neposrednosti.

“Iz izreke presude se ne može ustanoviti u kojim tačkama su djela počinili kao izvršioci, a u kojima kao saizvršioci”, kazao je branilac Bilić, dodavši da su izreka i oblazloženje presude u potpunoj kontradiktornosti. Osvrćući se na ratni zločin protiv civilnog stanovništva, Bilić je naveo da se Sud nije bavio statusom civila i činjenicom da je kod nekih zatvorenika pronađeno oružje.

Drugostepena presuda će biti donesena u zakonom propisanom roku.

Aida Trepanić