Interne kazne ne sprečavaju policijsko nasilje i nedolično ponašanje

Stotine disciplinskih postupaka protiv policajaca otišle su u zastaru zbog proceduralnih nedostataka, a slučajevi policijskog nasilja koji su uznemirili javnost u Bosni i Hercegovini prošli su nekažnjeno ili se dugotrajni postupci još uvijek vode, pokazuje istraživanje Detektora o postupcima svih policijskih agencija u posljednjih pet godina na osnovu dokumenata i podataka koje većina njih pokušava sakriti.

Pišu: Jasmin Begić i Nermina Kuloglija-Zolj

Dvojica mostarskih policajaca čiji je snimak premlaćivanja muškarca postao viralan tokom pandemije, nikada nisu disciplinski odgovarali. Uprkos presudi za nanošenje lakih tjelesnih povreda, oni i dalje rade u policiji i nisu snosili nikakve posljedice. Zbog nedostataka u policijskom sistemu njihov slučaj je zastario nakon što nije na vrijeme formirana disciplinska komisija.

Stotine prijava protiv policijskih službenika nisu mogle biti disciplinski procesuirane zbog nepostojanja disciplinskih komisija, pokazuje istraživanje Detektora.

U policiji Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da se to desilo jer četiri godine nije bilo policijskog komesara koji je trebao imenovati članove komisija.

Zbog tog propusta niko nije snosio odgovornost.

Za to vrijeme je u ovom kantonu bilo oko 700 disciplinskih prijava. Sve koje su ocijenjene kao osnovane, u međuvremenu su zastarjele.

Prema dokumentima koje je prikupio Detektor, u Unsko-sanskom kantonu zastarilo je više od 30 predmeta, veliki broj, jer policija nije pronašla način da tokom pandemije vodi postupke.

Širom Bosne i Hercegovine svake godine pokrenu se stotine disciplinskih postupaka protiv policajaca. Oni su, prema zakonima i pravilnicima, javni, ali prema tumačenju policijskih agencija, to nisu i dokumenti iz postupaka. Gotovo sve policijske agencije su odbile zahtjeve Detektora da dostave dokumente o disciplinskim postupcima vođenim u posljednjih pet godina.

U tom periodu u BiH je provedeno najmanje 1.900 disciplinskih postupaka protiv policajaca, pokazuju podaci koje je prikupio Detektor.

Sudske policije su otvorile novinarima svoje arhive, a nakon žalbi ili sudskih odluka u procesu traženja podataka koji je trajao duže od godinu dana, to je uradila još jedna kantonalna policija. Njihovi dokumenti otkrivaju da protiv policajaca građani podnose značajan broj prijava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova USK

Ukupno disciplinskih postupaka:

102

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period:

2019. - 2022.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona prvobitno je odbilo zahtjev, pozivajući se na privatnost trećeg lica, zaštitu ličnih podataka, te navodeći da traženi podaci nisu u javnom interesu. Ovo ministarstvo odbilo je i prigovor. Presudom Kantonalnog suda u Bihaću utvrđeno je da se Ministarstvo pogrešno pozvalo na odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka, te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Osam mjeseci nakon prvobitnog zahtjeva, novinarima je omogućen uvid i kopiranje početnih izvještaja i rješenja donesenih u disciplinskim postupcima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK

Ukupno disciplinskih postupaka:

220

Lakše povrede dužnosti:

135

Teže povrede dužnosti:

85

Vremenski period:

2017. - 2021.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona odbilo je dotavljanje početnih izvještaja i rješenja disicplinske komisije, pozivajući se na Zakon o zaštiti ličnih podataka, ali i na odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama, navodeći da ove informacije uključuju lične interese koji se odnose na privatnost trećih lica. Detektor je uložio prigovor na ovo rješenje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona

Ukupno disciplinskih postupaka:

19

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period:

2017. - 2021.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona odbilo je dostaviti početne izvještaje i rješenja disciplinske komisije, pozivajući se na zaštitu ličnih podataka.

Ministarstvo unutrašnjh poslova Kantona 10 (Livno)

Ukupno disciplinskih postupaka:

45

Lakše povrede dužnosti:

20

Teže povrede dužnosti:

25

Vremenski period:

2017. - 2021.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 odbilo je dostaviti početne izvještaje i disciplinska rješenja, navodeći da ovakve informacije sadrže lične interese koji se odnose na njihovu privatnost, da ne postoji pravni osnov za dostavljanje podataka shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, kao i da dostavljanje informacija nije u javnom interesu. Na žalbu su iz Ministarstva naveli da su pravilno ocijenili odredbe zakona u odnosu na prvobitni zahtjev, te je odbili kao neutemeljenu. Kantonalni sud u Livnu još uvijek nije donio odluku po tužbi Detektora.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Ukupno disciplinskih postupaka:

286

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period

2017. - 2023.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prvobitno je odbilo zahtjev, pozivajući se na privatnost trećih lica, ali i manjak javnog interesa za dostavljanje traženih informacija. Nakon uložene žalbe, odlučeno je da se predmet vrati na ponovno odlučivanje. U ponovnom procesu donesena je odluka kojom se u cijelosti odbija zahtjev za dostavljanje informacija iz disciplinskih postupaka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ZHK

Ukupno disciplinskih postupaka:

50*

Lakše povrede dužnosti:

28

Teže povrede dužnosti:

22

Vremenski period

2018. - 2022.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona odbilo je dostavljanje početnih izvještaja i disciplinskih rješenja, pozivajući se na lične podatke policijskih službenika, te navodeći kako davanje ovakvih informacija podrazumijeva zadiranje u nesmetan proces donošenja odluka. Žalba na ovo rješenje je odbijena kao neosnovana. *Ovaj broj odnosi se na broj policijskih službenika jer su tako dostavljeni podaci Detektoru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK

Ukupno disciplinskih postupaka:

Nisu dostavljeni podaci

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period

2018.–2022.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona odbilo je zahtjev, pozivajući se na lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica. Iz ovog ministarstva su naveli i da dostavljanje informacija nije u javnom interesu. U drugostepenom odlučivanju, Ministarstvo je navelo da je prvostepeni organ pravilno donio ranije rješenje. Odluku po tužbi Detektora Kantonalni sud u Mostaru još uvijek nije donio.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona

Ukupno disciplinskih postupaka:

32*

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period

2017.–2021.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona nije dostavilo početne izvještaje i disciplinska rješenja, već samo statističke podatke. Na žalbu Detektora nije odgovoreno. *Ovaj broj odnosi se na broj policijskih službenika jer su tako dostavljeni podaci Detektoru

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Ukupno disciplinskih postupaka:

187

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period

2017.–2022.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona odbilo je dostaviti početne izvještaje i disciplinska rješenja, navodeći da ne mogu obraditi zahtjev za slobodan pristup informacijama jer ne sadrži valjan dokaz o postojanju svrhe i pravnog osnova za korištenje ličnih podataka. Po žalbi Detektora, odlučeno je da je prvostepeni organ pravilno primijenio odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama. Kantonalni sud u Tuzli je odbio tužbu Detektora, navodeći da traženi podaci sadrže lične podatke, da je traženje ovakvih informacija neosnovano, te da samim tim nije potrebno procjenjivanje javnog interesa – što je tužbom traženo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Ukupno disciplinskih postupaka:

147

Lakše povrede dužnosti:

78

Teže povrede dužnosti:

69

Vremenski period

2017.–2022.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona odbilo je dostavljanje početnih izvještaja i disciplinskih rješanja, navodeći da ovakve informacije sadrže lične interese trećih lica, te da ne postoji javni interes za njihovo dostavljanje, što je potvrđeno i drugostepenim rješenjem ovog ministarstva. Nakon što je Kantonalni sud u Zenici, po tužbi Detektora, poništio ova rješenja i vratio predmet na ponovno odlučivanje, ovo ministarstvo je dostavilo statističke podatke.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Ukupno disciplinskih postupaka:

79

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period

2017.–2022.

Opis:

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine odbila je Detektoru dostaviti početne izvještaje i disciplinska rješenja iz postupaka vođenih protiv policijskih službenika.

Granična policija Bosne i Hercegovine

Ukupno disciplinskih postupaka:

354

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period

2017.–2022.

Opis:

Granična policija Bosne i Hercegovine odbila je dostaviti početne izvještaje i disciplinska rješenja iz postupaka vođenih protiv policijskih službenika, dostavljajući statističke podatke. Žalba na ovo rješenje je prihvaćena, te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

Ukupno disciplinskih postupaka:

367

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Vremenski period

2018.–2022.

Opis:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbilo je dostaviti početne izvještaje i disciplinska rješenja, navodeći da su pojedini uništeni u skladu s rokovima čuvanja informacija, kao i da ne bi bilo u interesu stranaka u postupku da se omogući uvid u iste. Drugostepenim rješenjem, donesenim nakon žalbe, traženo je ponovno odlučivanje po zahtjevu, uz poštivanje odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Federalna uprava policije

Ukupno disciplinskih postupaka:

59

Lakše povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Teže povrede dužnosti:

Nisu dostavljeni podaci

Sudska policija FBiH

Ukupno disciplinskih postupaka:

24

Vremenski period

2017.–2023.

Opis:

Sudska policija Federacije BiH dozvolila je Detektoru uvid u disicplinske predmete vođene protiv policijskih službenika u proteklih pet godina.

Policija Brčko distrikta

Ukupno disciplinskih postupaka:

156

Lakše povrede dužnosti:

130

Teže povrede dužnosti:

26

Opis:

Policija Brčko distrikta odbila je zahtjev Detektora za dostavljanje početnih izvještaja i disicplinskih rješenja, pozivajući se na Zakon o policiji Brčko distrikta.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)

Ukupno disciplinskih postupaka:

70

Lakše povrede dužnosti:

22

Teže povrede dužnosti:

48

Vremenski period

2017.-2023.

Opis:

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) odbila je Detektoru dostaviti početne izvještaje i disciplinska rješenja iz postupaka vođenih protiv policijskih službenika, navodeći da tražene informacije sadrže lične podatke više lica. Iz ove agencije su naveli da donošenje odluka i postupanje Odjeljenja za unutrašnju kontrolu, te zaštita ličnih interesa, preteže u odnosu na javni interes. Na žalbu Detektora nije odgovoreno.

Sudska policija RS-a

Opis:

Sudska policija Republike Srpske dozvolila je Detektoru uvid u disicplinske predmete vođene protiv policijskih službenika u proteklih pet godina.

Načelnik uniformisane policije Federalne uprave policije Zoran Čegar u Hrvatskoj je u kratkom sudskom postupku proglašen krivim zbog prijetnji novinarki, ali u Bosni i Hercegovini procesi protiv njega traju znatno duže, a disciplinski postupci – zbog prijetnji novinarki i šamaranja radnika na parkingu u Sarajevu – nikada nisu okončani.

Novinar Azhar Kalamujić, koji je istraživao Čegara, kaže da policajci nisu bili zainteresovani za otkrića o svom kolegi niti kada su ga prijavljivali za prijetnje novinarki Centra za istraživačko novinarstvo (CIN).

“Shvatili smo da zapravo unutar policije postoji jedan zatvoreni krug međusobne zaštite i nediranja policajaca”, kaže Kalamujić.

U slučajevima gdje je policija omogućila Detektoru pristup cijelim arhivama, pojavljuju se obrasci ponašanja policajaca koji ponavljaju prekršaje i slučajevi nasilnih policajaca koji zadržavaju svoje poslove.

Jedan dio postupaka pokreće se nakon prijava građana, ali oni s kojima su razgovarali novinari žale se na način na koji su te prijave istraživane i policijsku šutnju o rezultatima istraga.

Semir Šut, bivši komesar policije u Zeničko-dobojskom kantonu i član državnog Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika Bosne i Hercegovine, smatra da su istrage koje vodi unutrašnja kontrola relativno kratke i efikasne.

“Međutim, kad se krene u provođenje disciplinskog postupka, onda se stvari odugovlače, traju jako dugo i koštaju dosta”, kaže Šut.

Poglavlje jedan: Policijsko nasilje nekažnjeno i zastareno

Slaven Blažević je u aprilu 2021. godine bio napolju nakon 21 sata, kada je već počeo policijski sat zbog pandemije koronavirusa.

Dvojica policajaca koji su pratili kretanje građana uočili su ga. Dok se probao sakriti od njih, Blažević je došao do ulaza u zgradu, koji je bio zaključan. Tu su ga policajci sustigli i počeli tući.

“Na svu sreću, u svoj toj nesreći, tu je instalirana kamera od čovjeka koji ima neki svoj privatni biznis, i ta kamera je, u biti, zabilježila taj događaj”, prisjeća se Blaževićev advokat Marijo Miletić.

Ovaj snimak postao je viralan i pokrenuo lavinu reakcija i proteste građana ispred zgrade policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Hercegovačko-neretvanskog kantona ubrzo se oglasilo, izvinilo građanima i obećalo brzu reakciju.

Uz informaciju da su sve proslijedili Tužilaštvu, iz Ministarstva su rekli da “ovakvom ponašanju i ovakvim licima ne može i ne smije biti mjesto među policijskih službenicima”.

Slučaj je ubrzo zaboravljen. Istraživanje Detektora sada otkriva da policajci ne samo da nisu odstranjeni iz policije nego nikada nisu ni odgovarali disciplinski.

Mostarska policija je pokrenula internu istragu, ali nikada nije formirala disciplinsku komisiju koja bi ispitivala odgovornost policajaca Armina Vrače i Jusufa Penave.

Glasnogovornik policije Ljudevit Marić kaže da su oni napravili povredu službene dužnosti prevelikom upotrebom sile, ali da nije vođen disciplinski postupak.

“U vrijeme njihovog kršenja službene dužnosti nije bilo komesara policije”, kaže Marić.

Hercegovačko-neretvanski kanton nije imao komesara od 2018. do 2022. godine jer ga vlada ovog kantona nikada nije imenovala.

“Nismo imali pravni mehanizam da suspendiramo policijske službenike”, dodaje Marić.

Iako je Ministarstvo reklo da su Vrače i Penava “udaljeni s dužnosti”, u stvarnosti suspendovani su tek u novembru 2022. godine, nakon što je imenovan policijski komesar, godinu i po od premlaćivanja Blaževića.

Do tada se protiv njih već vodio krivični postupak.

U međuvremenu su bili samo interno preraspoređeni tako da nemaju doticaja sa operativnim radom.

“Bez obzira na ovo što su napravili, nisu bili suspendirani odmah na početku”, kaže njihov advokat Haris Hakalović.

Dvije godine od događaja, dvojica policajaca pravosnažno su osuđena na uslovne kazne od po deset mjeseci zatvora zbog napada na Blaževića. Kazna za nanošenje tjelesnih povreda neće biti izvršena ako četiri godine od pravosnažnosti ne počine novo krivično djelo.

Policija u Mostaru je odmah nakon izricanja pravosnažne presude ukinula suspenziju.

Tako su policajci pod suspenzijom proveli šest i po mjeseci. U međuvremenu su se i izvinili Blaževiću za svoje ponašanje.

Disciplinski postupak protiv njih je obustavljen jer je u međuvremenu nastupila zastara.

Vrače i Penava vraćeni su na svoje ranije pozicije u interventnoj jedinici, u koju ulaze samo najspremniji policijski službenici.

Prema Zakonu o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona, njima bi radni odnos prestao ukoliko bi bili osuđeni na kaznu zatvora od šest mjeseci ili više. Tužilaštvo je u žalbi tražilo da se policajcima izrekne bezuslovna zatvorska kazna, tvrdeći da bi se višom kaznom postigla svrha kažnjavanja i zaštitio ugled i dignitet policije, kao i da je izvinjenje došlo prekasno pa je pitanje koliko je ono iskreno i zašto nije došlo ranije.

Navedeno je i kako Penava i Vrače nisu upoznali svoje nadređene o počinjenom djelu.

“Tužiteljstvo kompletan događaj koji je predmet optužbe smatra događajem bez presedana, te je nepojmljivo da tako ugledne osobe koje obnašaju značajne policijske dužnosti u županiji, na tako beskrupulozan i drzak način izvrše djelo”, navodi se u obrazloženju žalbe.

Blaževićev advokat danas smatra da je objava snimka bila presudna za cijeli slučaj.

“Da nije bilo te kamere, sigurno ni mi danas ne bismo pričali ovdje o ovom predmetu i o svim ovim zbivanjima koja su evidentirana. (…) Naravno, kad je u pitanju riječ policijskih službenika, sigurno da ima veću težinu od riječi i glasa običnog čovjeka, i onda tu često zna doći do jednostavno stanja da se te stvari zatome, odnosno zataškaju”, kaže Miletić.

Blažević i policajci Vrače i Penava nisu pristali na razgovor.

Osim u predmetu protiv njih, zastara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je nastupila u još nekoliko stotina slučajeva, otkriva Detektor.

Marić kaže da se to dogodilo i u slučaju protiv Seada Ćesira, policijskog službenika koji je 2020. pravosnažno osuđen za nanošenje teške tjelesne povrede u 2014. godini.

On je tada, prema presudi dostavljenoj Detektoru, jednog mladića u grupi koja se sukobila sa zaštitarima uhvatio za vrat i povukao unazad, te ga više puta udario policijskom palicom po lijevoj nozi.

Mladić je pao i desnom stranom glave udario u zid. Dok je bio na zemlji i zapomagao, Ćesir ga je, prema presudi, udario policijskom palicom po ramenu, a potom i nogom u stomak i grudi. Zbog nanošenja teških tjelesnih povreda, osuđen je na uslovnu kaznu od šest mjeseci zatvora koja se neće izvršiti ukoliko u periodu od godinu dana ne počini novo krivično djelo.

Ćesir je bio suspendovan kada je podignuta optužnica, ali je nakon presude vraćen na posao. Također nije odgovarao disciplinski.

Ali Ćesir kaže da razlog nije bio nedostatak komesara.

“Ne, nego niko nije smatrao da sam kriv”, kaže.

Na pitanje da pojasni odgovor, govori da nije bilo disciplinske prijave niti je policija pokretala predmet prema službenoj dužnosti. Tvrdi da je cijeli sudski proces protiv njega namješten i da se žalio Ustavnom sudu.

Nakon nekoliko godina bez vođenja disciplinskih postupaka, od imenovanja komesara krajem prošle godine u Mostaru se ponovo održavaju ročišta u postupcima protiv policajaca. Novinari Detektora su u novembru 2023. godine prisustvovali ročištu u postuku protiv Đemala Mezića, dugogodišnjeg policajca.

On je optužen za težu povredu službene dužnosti jer je u julu 2023. godine učestvovao u saobraćajnoj nesreći u službenom automobilu sa 3,13 promila alkohola u krvi. U prostoriji koja podsjeća na školsku učionicu, predsjednik tročlane komisije objasnio je Meziću da ga se tereti po dvije tačke – “ponašanje koje narušava ugled organa” i “dolazak na posao u pijanom stanju”.

Dok je sjedio u civilnoj odjeći nasuprot članovima komisije, Mezić je priznao odgovornost i rekao da mu je žao zbog onoga što se desilo.

“Navodi iz zahtjeva su u potpunosti tačni, mislim da je tužilac upravu za sve što je iznio”, kazao je.

On ne misli da je alkohol uzrok nesreće, već da je samo pokušavao izbjeći pješaka. To jutro nije popio svoju redovnu terapiju.

“Bilo je vruće u Mostaru i navečer sam osjećao bolove u glavi. Pošto poznajem sebe, znam šta me slijedi, otišao sam na pumpu te na pumpi kupio bočicu rakije, 0,2 litra”, objasnio je Mezić.

Priznao je krivicu i tražio da članovi komisije uzmu u obzir njegovu dobru raniju službu u policiji. Disciplinski tužilac je zatražio da se Mezić kazni, te da mu se u obzir uzmu olakšavajuće okolnosti, koje podrazumijevaju da je priznao krivnju i iskazao žaljenje, kao i otežavajuće okolnosti, koje podrazumijevaju oštećenje službenog vozila.

“Naučio sam životnu lekciju”, rekao je Mezić.

Kažnjen je smanjenjem plate od 20 posto tokom osam mjeseci i zabranom napredovanja u naredne dvije godine.

Poglavlje dva: Zatvoreni postupci

Novinari Detektora su u oktobru 2023. pokušali od policijskih agencija dobiti rasporede ročišta i prisustvovati nekima od njih.

Na upite o zakazanim disciplinskim ročištima upućene u 18 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, najčešći odgovor je bio da nemaju zakazanih ročišta i da se ona zakazuju kada se otvore postupci.

Praksa nije ista u svim policijama.

Prema zakonima o policijskim službenicima, disciplinska ročišta su javna osim kada članovi komisije ne odluče ročište zatvoriti za javnost. U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) disciplinska ročišta su potpuno zatvorili za javnost.

“Uzimajući u obzir specifičnosti, odnosno prirodu posla policijskog službenika, disciplinski postupak nije otvoren za treća lica”, naveli su iz SIPA-e.

Sličan stav imali su i pripadnici Federalne uprave policije (FUP) kada je u februaru novinar Detektora pokušao prisustvovati ročištu u predmetu koji se vodi protiv Zorana Čegara, suspendovanog šefa uniformisane policije.

Nisu precizno odgovarali na upite o tačnom terminu ročišta, a kada je novinar saznao termin nezvanično i pojavio se u prostorijama policije, disciplinska komisija je donijela odluku o isključenju javnosti zato što će biti iznesen niz ličnih podataka disciplinski optuženog, uključujući podatke o zdravstvenom stanju.

Čegar je dobro poznati policajac koji se hvali svojim ratnim i policijskim zaslugama. U posljednjih nekoliko godina u fokusu je zbog snimaka na kojim se vidi kako šamara građanina u Sarajevu te prijeti novinarki u Dubrovniku jer je istraživala njegovu imovinu.

Iz Federalne uprave policije su Detektoru potvrdili da se protiv Čegara vode tri disciplinska postupka, ali nisu željeli dati detalje na šta se oni odnose. Pozvali su se na zaštitu ličnih podataka. Detektor je nezvanično saznao da se jedan postupak vodi za šamaranje radnika parkinga u Sarajevu, drugi za prijetnje novinarki Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) i treći za krivotvorenje isprave na osnovu istraživanja o njegovoj imovini.

Sva tri postupka su obustavljena do okončanja krivičnih postupaka.

Azhar Kalamujić, novinar CIN-a, kaže kako su Čegara u više navrata pokušali prijaviti Jedinici za profesionalne standarde – prvi put tokom rada na priči o njegovoj imovini, a potom i nakon napada na Renatu Radić-Dragić.

“Nažalost, ono što sam tad doživio, shvatio sam zašto građani zapravo oklijevaju da prijavljuju slučajeve policijskog kriminala, nedosljednog ponašanja, nemoralnog ponašanja”, kaže navodeći da je tada shvatio da unutar policije postoji krug međusobne zaštite i nediranja policajaca.

“[Oni], zapravo, uopšte nisu htjeli da uzmu podatke koje smo mi prikupili o njemu”, kaže Kalamujić, koji nije zadovoljan ni radom Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu jer ne dobija informacije o rezultatima istrage u ovom slučaju.

Čegar danas kolege iz Federalne uprave naziva kriminalcima.

“Svak zna da je meni ovo sve spakovano, osim onog što sam onoj novinarki, što mi je vrijeđala mene i dijete, rekao. Ostalo je sve spakovano”, kaže Čegar.

Na pitanja o šamaranju radnika parkinga, Čegar tvrdi da je bio napadnut nazivajući i njega “kriminalcem i narkodilerom”.

Kalamujić, ali i drugi sagovornici Detektora, žali se da nakon prijava protiv policajaca ne dobijaju gotovo nikakve informacije o toku istraga i njihovom ishodu.

Poglavlje tri: Duga šutnja o prijavama protiv policajaca

Žene iz naselja Kruščica kod Viteza i njihov advokat Bruno Božić već šest godina nisu dobili odgovor policije o prijavi nasilja tokom jednog od njihovih protesta.

Krajem augusta 2017. godine dežurale su na mostu u svom naselju i pokušavale spriječiti gradnju male hidroelektrane na rijeci Kruščici, tokom jednog od 500 dana protesta. Dan prije saznale su da će mašine probati proći ka gradilištu 24. augusta.

“Saznali smo to jutro, da dolaze i specijalne jedinice. I mi žene smo odlučile da sjednemo na most i da pokušamo spriječiti te mašine. Molile smo naše muževe da uopšte ne prilaze, jer smo znali ustvari ako oni sjednu na most, da će tu biti svega, a nadali smo se da žene, normalno, neće dirati”, prisjeća se Amela Zukan, koja je oko tri sata ujutro bila na mostu.

“Kada su došli specijalci, rekli su nam da imamo tri minute da se sklonimo. U suprotnom, da imaju naređenje, da će nas bacati, gaziti. Uglavnom, mašina će preći preko mosta, pa makar i preko nas”, priča ona i dodaje kako su žene i nastavile sjediti povezane, ne očekujući da će se desiti bilo šta od toga što su policajci naveli.

Uživo su na Facebooku prenosile događaje kada su policajci krenuli da ih sklanjaju s mosta.

Đenana Đelilović, žena koja je tog jutra sjedila u prvom redu, kaže kako su dvojica policajaca počela da je čupaju, da joj uvrću ruke, dok su druge žene istovremeno pokušavale da je spase vukući je nazad. Trojica policajaca odvukli su je prema policijskom autobusu.

“Ja sam samo zažmirila i počela plakati”, kaže Đenana, koja se prisjeća da su u autobusu žene povraćale, da su im “jakne bile raščupane”, a da su im se policajci smijali pri izlasku iz autobusa.

Njoj je, po povratku iz policijske stanice, pozlilo pa se na mostu onesvijestila.

“Povredu lijeve šake zadobila pri intervenciji specijalne policije u mjestu Kruščica. Ruka otečena, kretnje drugog i trećeg prsta su ograničene i bolne”, navodi se u nalazu u koji je Detektor imao uvid.

Đenana kaže da i danas ima probleme s rukom.

Ovo ponašanje policije žene su smatrale neprimjerenim i putem advokata Božića su podnijele prijavu Uredu za pritužbe Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Advokat Božić navodi kako su žene za proteste dobile prekršajne prijave koje je sud kasnije odbacio. Takvu odluku suda on smatra potvrdom da su policajci pogriješili.

“Odobrenje se i ne traži, nego se vrši samo najava prosvjeda. A policija je našla za shodno da njih krene uklanjati sa ceste, i pored ceste. (…) To je završilo neuspješno, završilo je prekršajnim prijavama, njihovim ozljeđivanjem, tim grubim ponašanjem policije”, kaže Božić.

On od policije nikada nije dobio odgovor o prijavi, uprkos urgencijama. U međuvremenu je grupa žena iz Kruščice dobila domaća i međunarodna priznanja za svoju hrabrost i uspjele su zaustaviti gradnju hidroelektrane.

Semir Šut smatra da policija ima obavezu da obavijesti podnosioca o rezultatima istrage i disciplinskog postupka.

“Neobavještavanje nimalo ne doprinosi transparentnosti i jačanju povjerenja. Kako očekujemo da će sutra građani prijaviti i biti voljni da prijave neko nezakonito postupanje ako na svoju prijavu ne dobiju ama baš nikakvu obavijest”, kaže Šut.

Policija Srednjobosanskog kantona je Detektoru potvrdila da su prijave žena Kruščice protiv policajaca ocijenjene kao neosnovane i time su procesi protiv policajaca okončani.

“Nažalost, ništa se nije moglo uraditi jer smo mi, kako kažu, ‘udarili na državu’. To je tako u tom vremenu u kakvom živimo. (…) Nema krivca, samo su žene krive koje su sjele tu na most”, kaže Amela.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona odbilo je zahtjev za uvid u dokumentaciju disciplinskih postupaka.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su ranije za Detektor kazali kako je protiv jednog policijskog službenika vođen disciplinski postupak zbog neprofesionalnog postupanja prema članovima grupe “Pravda za Davida”.

On je nakon provedenog postupka oslobođen disciplinske odgovornosti.

Nisu odgovorili na dodatni upit o odgovornosti policajaca protiv kojih su članovi grupe “Pravda za Davida” podnijeli krivične prijave.

Sofija Grmuša, jedna od članica grupe, razočarana je rezultatima postupaka unutrašnje kontrole.

“Unutrašnja kontrola ne radi ono što bi trebala da radi”, smatra ona.

“Mi smo i njima slali razne prijave za određene policijske službenike, ali odgovor dođe nakon godinu i pol ili ne dođe. Uglavnom se svodi na to da je naša prijava neosnovana. I tu sve staje”, kaže Grmuša.

Ona je zbog stalne diskriminacije tužila Republiku Srpsku, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U tužbi, koju je podnijela sa Aleksandrom Vranješ, navodi se kako im je 2019. godine zabranjeno da borave na Trgu Krajine zbog toga što su članice grupe “Pravda za Davida”.

U presudi Osnovnog suda u Banjoj Luci je utvrđena višestruka diskriminacija prema Grmuši i Vranješ, te je određeno da im je putem Ministarstva povrijeđeno pravo na slobodu kretanja i ravnopravnost s drugim građanima.

Poglavlje četiri: Javni posao – privatni postupci

Detektor je u prethodnih godinu dana od svih policijskih agencija na državnom i entitetskom nivou tražio izvještaje i rješenja o disciplinskoj sankciji izrečenoj nakon provedenog postupka kako bi testirao transparentnost, ali i analizirao kazne.

Većina agencija je zahtjeve za slobodan pristup informacijama odbila – navodeći kako za dostavljanje ovakvih podataka ne postoji javni interes te se pozivajući na zaštitu ličnih podataka policijskih službenika protiv kojih se postupak vodio, ali i podnosilaca prijava.

“Mogu se zaštititi lični podaci ako za to ima interes, ali to nije razlog da se ne dostavi rješenje”, objašnjava Šut.

Detektor je pred sudovima pokrenuo upravne sporove protiv ministarstava unutrašnjih poslova Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Kantona 10 i Tuzlanskog kantona. Do sada su donesena tri rješenja – u dva je tužba prihvaćena i zahtjev vraćen na ponovno odlučivanje, dok je u trećem tužba odbijena.

U ponovnom odlučivanju, bihaćko ministarstvo je Detektoru omogućilo uvid u dokumentaciju i kopiranje, dok su iz zeničkog ministarstva dostavljeni samo statistički podaci, ali ne i dokumenti iz disciplinskih postupaka.

Kantonalni sud u Tuzli je odbacio tužbu navodeći kako traženi podaci sadrže lične podatke, da je traženje ovakvih informacija neosnovano, te da samim tim nije potrebno procjenjivanje javnog interesa što je tužbom traženo.

Pregled disciplinskih postupaka

Ime i prezime Godina Djelo Povreda Sankcija Opis
Asim Bašić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica.

Lakša

Pismena opomena Kao šef Odsjeka kriminalističke policije nije provodio istragu vezanu za predmet u kojem je jedno lice napadnuto
Edi Bulić 2017 Nošenje ili nepropisno nošenje policijske uniforme, naoružanja ili opreme

Lakša

Pismena opomena Nije nosio službenu kapu - šapku
Anes Samardžić 2023 Nošenje ili nepropisno nošenje policijske uniforme, naoružanja ili opreme

Lakša

Pismena opomena Nije nosio službenu kapu - šapku.
Nisvet Mujanović 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Kao samostalni istražitelj u Odsjeku kriminalističke policije nije proveo sve radnje u toku istrage
Edin Islamović 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Kao vođa sektora u Policijskoj stanici Bihać nije provjerio vjerodostojnost izjava svjedoka
Ajla Vojić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Kao policajac u sastavu motorizovane policijske patrole Policijske stanice Bihać nije kontrolisala učesnike u saobraćaju
Samir Bajramović 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Kao policajac u sastavu motorizovane policijske patrole Policijske stanice Bihać nije kontrolisao učesnike u saobraćaju
Nedžad Velić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Otpustio osumnjičenog za narušavanje javnog reda i mira bez da ga je izveo pred sud u zakonskom roku
Refik Bužimkić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Ispalio dva metka u improvizovanu metu na javnom mjestu izvan lovišta i strelišta iz lovačke puške
Amer Ćejvan 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Prijave koje su imale obilježja krivičnog djela kvalificirao kao prekršaj
Jasmin Selmanović 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Prilikom saobraćajne kontrole pogrešno kvalificirao prekršaj
Mirhad Abdijanović 2021 Ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršenje službenih zadataka

Teža

Prestanak radnog odnosa Omogućio novinarima prisustvo disciplinskom postupku rekavši da imaju odobrenje pretpostavljenih, koje nisu imali
Alen Kečanović 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Konzumirao kokain u prahu sa keramičkog tanjira, a što je nepoznato lice snimilo
Mirhad Abdijanović 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Lakša

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i devet bodova Kasnio sa obavještavanjem dežurnog istražitelja o incidentu, čime je doveo u pitanje jednakost postupanja policijskih službenika prema građanima
Senahid Veladžić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Kao dežurni istražitelj Policijske stanice Bihać nije ispoštovao raspored dežurstva niti izašao na lice mjesta događaja koji je prijavljen dežurnoj službi policijske stanice Bihać
Orhan Cerić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Kao dežurni istražitelj Policijske stanice Bihać nije ispoštovao raspored dežurstva niti izašao na lice mjesta događaja koji je prijavljen dežurnoj službi policijske stanice Bihać
Nisvet Mujanović 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Kao dežurni istražitelj rekao da će uzeti izjavu od osoba koje u uputile prijavu za krivolov uputiti tužiocu, što nije uradio
Sanel Kartal 2021 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 25 bodova, te obustavlja unapređenje u viši čin za vremenski period od 12 mjeseci U alkoholiziranom stanju ometao goste ugostiteljskog objekta, pa nakon što je zamoljen da napusti objekat fizički napao i vrijeđao vlasnika objekta
Edin Hasčić 2020 Dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem alkohola ili korištenje narkotika ili opijata za vrijeme radnog vremena ili konzumiranje alkohola u toku radnog vremena

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od šest mjeseci i 28 bodova, obustavlja unapređenje u viši čin u trajanju od 12 mjeseci Došao na posao pod utjecajem alkohola - u Policijskoj stanici Bihać alkotestiran i utvrđeno da ima 0,77 promila alkohola
Osman Vikić 2020 Nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima

Lakša

Pismena opomena Narušio javni red i mir psovanjem voditelju poslovnice Brčko-gasa
Sanadin Majetić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Umjesto na poslovima po patrolnom nalogu zatečen unutar kontejner-kućice ispred prihvatnog centra "Bira"
Mirza Bibić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Umjesto na poslovima po patrolnom nalogu zatečen unutar kontejner-kućice ispred prihvatnog centra "Bira"
Muhamed Kauković 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i pet bodova Umjesto da postupi po patrolnom nalogu, susreo se sa poznanicom
Asmir Kličić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i pet bodova Omogućio drugom policijskom službeniku da se susretne sa poznanicom umjesto da postupi po patrolnom nalogu
Kenan Aljić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Vršeći poslove i zadatke predviđene planom Policijske stanice Bihać, zatečen unutar postavljenog kontejnera prihvatno migrantskog centra za strane građane "Bira"
Nedžad Selimagić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i pet bodova Prilikom kontrole terenskog vozila propustio da izvrši detaljan pregled gepeka, te da pronađe dva protuzkaonito odstrijeljena srndaća i vatreno oružje kojim je izvršen odstrel
Hajrudin Halkić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i pet bodova Prilikom kontrole terenskog vozila propustio da izvrši detaljan pregled gepeka, te da pronađe dva protuzkaonito odstrijeljena srndaća i vatreno oružje kojim je izvršen odstrel
Jusuf Tutić 2020 Nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima

Lakša

Novčana kazna od 15% jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Na Facebook-u postavio dva uvredljiva i uznemiravajuća komentara upućena uposleniku MUP-a USK
N. M. 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Za vrijeme Badnjaka stavio šubaru sa kokardom i slikao se
Almir Fuško 2021 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju šest mjeseci i 25 bodova U pijanom stanju ulazio u prostor DJ-a i prosipao piće. Nakon verbalne rasprave i svađe sa zaštitarom priveden u Policijsku stanicu Sanski Most, gdje je odbio alkotestiranje
Mirko Kovačević 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15% jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Spavao na dužnosti u svom automobilu umjesto da vrši poslove po patrolnom nalogu
Amir Muhić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nije poduzimao mjere i radnje za utvrđivanje činjenica i prikupljanje dokaza o počinjenom krivičnom djelu na osnovu prijave
Nisvet Mujanović 2018 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od šest mjeseci i 25 bodova, obustavlja se napredovanje u viši čin u trajanju od dvije godine U zgradi Policijske stanice Velika Kladuša se na grub način obratio drugom službeniku pitajući ga za parkiranje automobila
Kenan Aljić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Upotrijebio službeno vozilo u svrhu koja nije imala za cilj obavljanje službene radnje
Amel Čaušević 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Upotrijebio službeno vozilo u svrhu koja nije imala za cilj obavljanje službene radnje
Mirhad Abdijanović 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od četiri mjeseca i 16 bodova Upravljao neregistrovanim traktorom na magistralnom putu
Damir Sarajlić 2020 Zloupotreba bolovanja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od šest mjesece i 30 bodova, obustavlja se unapređenje u viši čin u trajanju od 12 mjeseci Tokom bolovanja napustio mjesto prebivališta i učestvovao u saobraćajnoj nesreći
Kasim Palić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Omogućio sprovođenom licu da otvori vrata na službenom vozilu i pobjegne u nepoznatom pravcu i odnese lisice
Amel Omeragić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Omogućio sprovođenom licu da otvori vrata na službenom vozilu i pobjegne u nepoznatom pravcu i odnese lisice
Mirsad Šehić 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Na Facebooku objavio fotografije uvredljive za policijske službenike
Mudžahid Šiljdedić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Napustio lice mjesta koje je trebalo obezbjeđivati do vršenja uviđaja jer je imalo obilježje sigurnosnog događaja
Samra Hidić 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 15 bodova Fotografisala se naga i proslijedila fotografije nepoznatim licima. Snimila video neprimjerenog i eksplicitnog sadržaja koji je nepoznata osoba objavila na internetu
Jusuf Tutić 2021 Nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Policijskom službeniku putem Facebooka uputio poruke neprimjerenog sadržaja
Enver Alić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije postupio po prijavi građana, niti prijave evidentirao u izvještaj dežurne službe Policijske stanice Bužim
Jusuf Tutić 2021 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Prestanak radnog odnosa Za vrijeme suspenzije u alkoholiziranom stanju upravljao motornim vozilom, a nakon zaustavljanja omalovažavao ovlašteno službeno lice odbijajući alkotestiranje
Selver Muzaferović 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Objavio fotografiju sa suprugom na Facebooku u majici SDA, pokazujući političko uvjerenje
Mirhad Ahmetović 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Pogrešno procijenio događaj i izdao prekršajni nalog bez da je upoznao dežurnog istražitelja
Fuad Komić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Imao kontakt sa licem koje je registrovano u kaznenim i operativnim evidencijama, pri čemu kontakt nije bio dio odobrenih aktivnosti
Enver Alić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije postupio po prijavi građana, niti prijave evidentirao u izvještaj dežurne službe Policijske stanice Bužim
Edi Sadiković 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Napravio duplikat SIM kartice koja nije njegova dajući netačne podatke BH Telecomu
E. F. 2022 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Udarao drvenim štapom lica afroazijskog porijekla koja su namjeravala preći državnu granicu
Slobodan Kovačević 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije prisustvovao edukaciji policijskih službenika na temu "Regulacija saobraćaja na licu mjesta saobraćajne nezgode pri vršenju uviđaja saobraćajne nezgode i regulacija saobraćaja u raskrisnici"
Samir Islamović 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije prisustvovao edukaciji policijskih službenika na temu "Regulacija saobraćaja na licu mjesta saobraćajne nezgode pri vršenju uviđaja saobraćajne nezgode i regulacija saobraćaja u raskrisnici"
Bego Hasanagić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije prisustvovao edukaciji policijskih službenika na temu "Regulacija saobraćaja na licu mjesta saobraćajne nezgode pri vršenju uviđaja saobraćajne nezgode i regulacija saobraćaja u raskrisnici"
Jasmin T. 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 15 bodova Nakon kraće verbalne raprave fizički zlostavljao suprugu
Admir Midžić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nakon zaprimljene prijave o tuči, nije obavijestio nadređenog, niti ponudio zdravstvenu pomoć učesnicima događaja
Verislava Čavkić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nije saslušala svjedoke koji su bili učesnici u tuči
Milica Latinović 2022 Nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima

Lakša

Pismena opomena Interesovala se i raspitivala o policijskom službeniku Uprave policije MUP-a USK, te na njegovom Facebook-u provjeravala njegove lične podatke
Omar Džinović 2021 Neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od jednog dana u jednom mjesecu

Lakša

Pismena opomena Nakon godišnjeg odmora se nije javio na posao, gdje je bio raspoređen na zadatku obezbjeđenja zgrade MUP-a USK
Jasmin M. 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa i Samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta čuvanja određenog objekta ili osobe koje može imati štetne posljedice za policijski organ

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od tri mjeseca i 15 bodova Ugrozio mir, cjelovitost i psihičko zdravlje svoje porodice, te je suprotno pravilima službe samovoljno napustio pozorni reon. U službenoj uniformi prijetio supruzi, nakon čega joj je poslao veći broj poruka uvredljivog sadržaja, te joj pred patrolom policije izrekao prijetnje po život i tijelo
Nesib Kovač 2021 Nedolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak s posla prije kraja radnog vremena

Lakša

Pismena opomena Nije se pojavio u službi saobraćajne patrole
Mirhad Abdijanović 2021 Nedolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak s posla prije kraja radnog vremena

Lakša

Pismena opomena Odvezao službeno vozilo iz prostorija Policijske stanice Bihać i nije ga vratio do kraja radnog vremena, niti je o tome obavijestio nadređenog rukovodioca
Izet Rošić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nakon preuzimanja vatrenog oružja od građana nenamjerno ispalio dva metka u pod kancelarije
Rasim Mujić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena U Zapisnik o lišenju slobode nije unio informacije o zdravstvenom stanju i vidljivim ozljedama lica lišenog slobode
Amir Bašagić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena U Zapisnik o lišenju slobode nije unio informacije o zdravstvenom stanju i vidljivim ozljedama lica lišenog slobode
Džafer Oraščanin 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena U Zapisnik o lišenju slobode nije unio informacije o zdravstvenom stanju i vidljivim ozljedama lica lišenog slobode
Safet Hodžić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nije prikupio sve činjenice i dokaze vezano za događaj kojim se remetio javni red i mir
Sanel Čolić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nije prikupio sve činjenice i dokaze vezano za događaj kojim se remetio javni red i mir
Amir Šišić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Propustio zaustaviti i kontrolirati autobus za koji je kasnije utvrđeno da je prevozio 28 migranata
Ibrahim Bećirević 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Propustio zaustaviti i kontrolirati autobus za koji je kasnije utvrđeno da je prevozio 28 migranata
S. H. 2023 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa i zloupotreba službenog položaja

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Bio optužen da je sa drugim policijskim službenicima činio krivična djela u okviru službe koju obnaša
Safet Ičanović 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Sjedio u automobilu, što je suprotno patrolnom nalogu prema kojem je navedeno da u vozilu može samo sjediti ako je vozilo u pokretu
Mirko Kovačević 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Sjedio u automobilu, što je suprotno patrolnom nalogu prema kojem je navedeno da u vozilu može samo sjediti ako je vozilo u pokretu
Bajro Pajazetović 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nije se pojavio na sudu za prekršajni postupak
Samir Šabić 2022 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Dolazio na posao iako je bio u covid izolaciji
Rasim Šabić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije evidentirao razgovor obavljen nakon prijave građana, izazivajući uznemirenost i nelagodu kod građanke
Uzeir Arnautović 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije radio na zadacima navedenim u patrolnom nalogu
Emir Halkić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije radio na zadacima navedenim u patrolnom nalogu
Đemal Dekanović 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Sjedio u automobilu, što je suprotno patrolnom nalogu prema kojem je navedeno da u vozilu može samo sjediti ako je vozilo u pokretu
Branislav Miljuš 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Sjedio u automobilu, što je suprotno patrolnom nalogu prema kojem je navedeno da u vozilu može samo sjediti ako je vozilo u pokretu
Nihad Puškar 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Ispalio dva hica upozorenja da bi naredio nepoznatim licima, koja su ranije odbila da zaustave automobil, da stanu, o čemu nije obavijestio dežurnog
Dario Rukavina 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Dok je obavljao zadatke zatečen da izlazi iz ugostiteljskog objekta, bez da je najavio pauzu
Željko Kovačević 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena U potvrdi o oduzimanju predmeta nije naveo sve predmete koj su oduzeti
Irfan Budimlić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije evidentirao prijavu oštećene, niti obavijestio OKC Uprave policije, već je obavijestio vođu smjene u Policijskoj stanici Bihać
Ibrahim Linić 2022 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije adekvatno osigurao ulazna vrata prostorije za zadržavanje nakon čega lice lišeno slobode bježi
Adem Škrgić 2022 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Službeni motocikl parkirao na parkingu svih motora i vozila, bez da ga je obezbijedio. Dan kasnije objavljen video na TikToku na kojoj osoba sjedi na službenom motociklu sa zaštitnom kacigom
Amina Sirćo 2022 Nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima

Lakša

Pismena opomena Došla nepozvana u prostorije Policijske stanice Bosamski Petrovac, te počela galamiti, preturati i čitati dokumentaciju vezano za slučaj njenog muža, dok je bila na godišnjem odmoru
Aldin Mizić 2023 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Učestvovao u tuči u ugostiteljskom objektu i narušio javni red i mir
E. R. 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nedovoljno pažljivo,ažurno i neekspeditivno radio na otkrivanju počinioca saobraćajne nesreće
Elvir Spahić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije legitimisao lice koje je vrijeđalo i omalovažavalo službeno lice, niti je obavijestio vođu smjene
Azra Kurtović 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije legitimisala lice koje je vrijeđalo i omalovažavalo službeno lice, niti je obavijestila vođu smjene
M. T. 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nema opisa djela
H. D. 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nema opisa djela
T. M. 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nema opisa djela
D. I. 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nema opisa djela
A. Č. 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nema opisa djela
I. H. 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nema opisa djela
Esed Halkić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Lakša

Pismena opomena Nedovoljno pažljivo radio na otkrivanju počionilaca saobraćajne nesreće
Elvir Spahić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena NIje legitimisao lice koje je vrijeđalo ovlašteno službeno lice, niti obavijestio vođu smjene o tome
Arman Šarić 2022 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije postupio u skladu sa dužnosti koju je obavljao, odnosno nije obezbijedio i čuvao osumnjičeno lice koje je iskoristio nedovoljnu pažnju i pobjegao iz otpremne sale Polcijske stanice Bihać
Mirza Rakić 2022 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije postupio u skladu sa dužnosti koju je obavljao, odnosno nije obezbijedio i čuvao osumnjičeno lice koje je iskoristio nedovoljnu pažnju i pobjegao iz otpremne sale Policijske stanice Bihać
Križan Dujmović 2022 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom vršenja nadzora nad licem lišenim slobode, zatečen u neispravnom stanju: sa ugašenim svjetlom i u ležećem položaju
Josip Dujmović 2022 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije postupio u skladu sa dužnosti koju je obavljao, odnosno nije obezbijedio ulaznu/izlaznu kapiju MUP-a nakon čega je osumnjičeno lice iskoristilo nepažnju i pobjeglo
Almedin Barakovac 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije na vrijeme vratio službeno naoružanje i sredstvo veze, te sačinio i predao izvještaj o radu po patrolnom nalogu
A. H. 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Objavio dva komentara na Facebooku spornog sadržaja
E. R. 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Van službe nosila službenu kišnu kabanicu sa natpisom na poleđini POLICIJA
Senahid Veladžić 2019 Nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima

Lakša

Pismena opomena Odbio sačiniti pismenu izjavu o korištenju službenog putničkog vozila bez prethodnog odobrenja
Ekrem Bužimkić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nije izašao na lice mjesta niti poduzeo mjere i radnje u cilju utvrđivanja postojanja krivičnog djela
E. A. 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Izjavila da je znala da se njen suprug bavi inkirminisanim radnjama
S. Lj. 2023 Zloupotreba službenog položaja

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nakon utvrđenog prekršaja i podignutog zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka građaninu vratio pištolj sa dva okvira napunjena municijom sa 16 komada metaka
A. Š. 2023 Zloupotreba službenog položaja

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nakon utvrđenog prekršaja i podignutog zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka građaninu vratio pištolj sa dva okvira napunjena municijom sa 16 komada metaka
S. H. 2022 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši izrekao ozbiljne prijetnje po život i tijelo građaninu i njegovoj porodici
Muhamed Zirić 2018 Neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od jednog dana u jednom mjesecu

Lakša

Pismena opomena Nije se odazvao u službu, koju je po rasporedu trebao obavljati, bez da je dostavio doznaku o privremenoj spriječenosti za rad
Muhamed Zirić 2018 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Na Facebooku omalovažavao Ministarstvo i ministra Anela Ramića objavama uvredljivog sadržaja
Safet Ičanović 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i pet bodova Primijenili silu prilikom lišenja slobode bez da su obavijestili nadređenog
Samir Islamović 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i pet bodova Primijenili silu prilikom lišenja slobode bez da su obavijestili nadređenog
Mirhad Abdijanović 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 16 bodova Iznio neutemeljene tvrdnje omalovažavajući policijske službenike
Amir Karabegović 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nije izašao na lice mjesta, niti izvršio uviđajne radnje kako bi se prikupili materijalni dokazi po osnovu prijavljenog krivičnog djela
S. K. 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Kao dežurni istražitelj propustio poduzeti kriminalističku istragu u cilju otkrivanja krivičnog djela "protuzakonit lov"
Višnja Praštalo 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova U ugostiteljskom objektu uzela papirnu novčanicu od 10 KM ispod stola, stvarajući sumnje o primanju dara ili vršenju drugih nedozvoljenih i inkriminiranih radnji
Elvedin Šabić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nije sačinio službenu zabilješku o pozivanju lica na razgovor
Jusuf Tutić 2020 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Prekid radnog odnosa Odbio sve metode utvrđivanja prisustva alkohola u organizmu i vrijeđao i omalovažavao policijske službenike
Mladen Vrebac 2019 Samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta čuvanja određenog objekta ili osobe koje može imati štetne posljedice za policijski organ

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od šest mjeseci i 28 bodova, obustava unapređenja u viši čin za vremenski period od 12 mjeseci Napustio mjesto čuvanja objekta zgrade Policijske stanice Sanski Most bez odobrenja rukovodioca
N. Ć. 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Po prijavi nastavnice o narušavanju javnog reda i mira razgovarao sa maloljetnim licem bez da vodi računa da se radi o djetetu, nakon čega je dijete doživjelo akutnu reakciju na stres
Muhamed Zirić 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od četiri mjeseca i i 18 bodova Na Facebooku vrijeđao policijske službenike nazivajući ih pogrdnim imenima
Trivo Lakić 2019 Ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršenje službenih zadataka, ponašanje koje narušava ugled policijskog organa i Zloupotreba bolovanja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od šest mjeseci, i 30 bodova i obustava unapređenja u viši čin u periodu od tri godine Na bolovanju napuštao mjesto prebivališta, stupio u kontakt sa zaštićenim svjedokom Tužilaštva BiH u cilju obeshrabrenja
Z. F. 2019 Ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršenje službenih zadataka i Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Napustio zgradu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać bez da je prethodno obavijetio tužioca i dao izjavu za koju je pozvan
Elvedin Ališković 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Po završenom ispitivanju osumjičenog za krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa, dao mu neprotokolisan primjerak zapisnika o ispitivanju osumjičenog u kojem je bio i dio teksta koji se ne odnosi na saobraćajnu nezgodu
Armin Bilanović 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nije odgovorno postupao i poduzeo sve mjere na čuvanju zaduženih prekršajnih naloga i MTS Policijske stanice Bihać, nakon čega mu je iz gepeka automobila ukradena torba u kojoj su se nalazili prekršajni nalozi i reflektirajući službeni prsluk
Edin Haščić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Napustio mjesto obezbjeđenja glavnog ulaza zgrade MUP-a USK bez odorenja vođe smjene, omogućivši grupi migranata da se neprimjereno ponašaju ispred zgrade MUP-a
Jusuf Tutić 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Vrijeđao i psovao policijskim službenicima u ugostiteljskom objektu izvan službe
Zdenko Fuksik 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od tri mjeseca i 11 bodova Uzeo 50 eura i 5 KM od migranata da bi uplatio kaznu u njihovo ime i od toga dio prisvojio sebi
Adem Mušeta 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od tri mjeseca i 5 bodova Uzeo 50 eura i 5 KM od migranata da bi uplatio kaznu u njihovo ime i od toga dio prisvojio sebi
Nedžad Selimagić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom saobraćajne patrole se sa nedovoljno pažnje odnosio prema zaduženom PDA uređaju koji je zaboravljen na vjetrobranskom staklu službenog motornog vozila, koji je od siline vjetra ispao na površinu pored puta
Mirsad Kreštić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom saobraćajne patrole se sa nedovoljno pažnje odnosio prema zaduženom PDA uređaju koji je zaboravljen na vjetrobranskom staklu službenog motornog vozila, koji je od siline vjetra ispao na površinu pored puta
Azem Ćoragić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije uputio policijsku patrolu nakon zaprimljene prijave građanke
Admir Midžić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije izašao na lice mjesta događaja po osnovu zaprimljene prijave, naveo postupajućem tužiocu da u navedenoj prijavi nema elemenata i bića krivičnog djela
Ajdin Mahmuljin 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Na kontrolnoj kapiji Jedinice policije za podršku nepažljivo rukujući službenim oružjem ispalio jedan metak kroz prozor na objektu iz službenog pištolja, pri čemu nije bilo povrijeđenih osoba
M. K. Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Omogućio okrivljenom da precrta svoj potpis u rubrici za prihvatanje odgovornsti na prekršajnom nalogu, omogućivši mu da traži sudsko odlučivanje
E. B. 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Izuzeo mobilni telefon Samsung bez izdavanja potvrde o oduzetim predmetima
M. M. 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Na usmenom pretresu dao iskaz suprotan iskazu ostalih policajaca i suprotan sadržaju službene zabilješke sačinjene prilikom zajedničke intervencije u kojoj je i Mihić učestvovao
Muhamed Zirić 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Facebook objavama u četiri navrata omalovažavao MUP USK i ministra Anela Ramića
Muhamed Zirić 2018 Neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od jednog dana u jednom mjesecu

Lakša

Pismena opomena Nije se odazvao u službu, koju je po rasporedu trebao obavljati, bez da je dostavio doznaku o privremenoj spriječenosti za rad
Marko Trkulja 2018 Dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem alkohola ili korištenje narkotika ili opijata za vrijeme radnog vremena ili konzumiranje alkohola u toku radnog vremena

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 30 bodova, obustavlja unapređenje u viši čin za vremenski period od 12 mjeseci Na službi u alkoholiziranom stanju, 0,77 promila
M. Z. 2019 Dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem alkohola ili korištenje narkotika ili opijata za vrijeme radnog vremena ili konzumiranje alkohola u toku radnog vremena

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Došao na posao pod utjecajem alkohola sa koncentracijom alkohola 0,45 gr/kg
Senadin Cerić 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom obezbjeđenja IC Šejkovača nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti nephodnih za osiguranje objekta i povjerenih sredstava i stvari na način da je došlo do oštećenja i otuđenja auto kasetofona na privremeno oduzetom vozilu marke Fiat punto
Enes Jušić 2018 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 30 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od pet mjeseci i 18 bodova Saobraćajni prekršaji
Refik Vukalić 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom obezbjeđenja IC Šejkovača nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti nephodnoh za osiguranje objekta i povjerenih redstava i stvari na način da je došlo do oštećenja i otuđenja auto kasetogona na privremeno oduzetom vozilu marke Fiat punto
Muhamed Kučković 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom obezbjeđenja IC Šejkovača nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti nephodnoh za osiguranje objekta i povjerenih redstava i stvari na način da je došlo do oštećenja i otuđenja auto kasetogona na privremeno oduzetom vozilu marke Fiat punto
Hasib Terzić 2016 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom obezbjeđenja IC Šejkovača nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti nephodnoh za osiguranje objekta i povjerenih redstava i stvari na način da je došlo do oštećenja i otuđenja auto kasetogona na privremeno oduzetom vozilu marke Fiat punto
Asim Ramić 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom obezbjeđenja IC Šejkovača nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti nephodnoh za osiguranje objekta i povjerenih redstava i stvari na način da je došlo do oštećenja i otuđenja auto kasetogona na privremeno oduzetom vozilu marke Fiat punto
Petar Dekić 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom obezbjeđenja IC Šejkovača nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti nephodnoh za osiguranje objekta i povjerenih redstava i stvari na način da je došlo do oštećenja i otuđenja auto kasetogona na privremeno oduzetom vozilu marke Fiat punto
Fuad Tahrić 2016 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Zbog neprofesionalnog i nesavjesnog ponašanja prilikom razduženja službenog motornog vozila nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za čuvanje materijalno tehničkih sredstava za koje je odgovoran
Željko Rukavina 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije izvršio pregled službenog motornog vozila koje je korišteno u vremenskom periodu u kojem je po rasporedu službe radio kao vođa smjene u Policijskoj stanici Bihać
Damir Midžić 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Zbog neprofesionalnog i nesavjesnog ponašanja prilikom razduženja službenog motornog vozila nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za čuvanje materijalno tehničkih sredstava za koje je odgovoran
Mirsad Tutić 2018 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Zbog neprofesionalnog i nesavjesnog ponašanja prilikom razduženja službenog motornog vozila nije poduzeo mjere u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za čuvanje materijalno tehničkih sredstava za koje je odgovoran
Mirsad Tutić 2021 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Pismena opomena Nije izvršio pregled službenog motornog vozila koje je korišteno u vremenskom periodu u kojem je po rasporedu službe radio kao vođa smjene u Policijskoj stanici Bihać
Darko Jurić 2018 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Prouzrokovao saobraćajnu nesreću gdje je osoba dobila lakše tjelesne povrede, prilikom čega je odbio alkotest
Enes Jušić 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20% osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Saobraćajni prekršaji
Almir F. 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Verbalno napao suprugu i izrekao joj prijetnje po život i tijelo u prisustvu sina.
Mehmed Kapić 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Tražio rješavanje svog predmeta i odbio napustiti prostoriju policijskog službenika
Nisvet Mujanović 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju dva mjeseca i 5 bodova Nezakonito pribavio materijalni dokaz
Enes Salkić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nije poduzeo sve mjere i radnje po prijavi građanina iz Cazina o događaju koji se desio prilikom obavljanja vjerskog obreda, pri čemu događaj nije utvrđen kao narušavanje javnog reda i mira, već kao incident
E. I. 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Prilikom lišenja slobode lica nisu izvršili pregled imenovanog lica i nisu unijeli zdravstveno stanje u Zapisnik o lišenju slobode i Evidenciju o lišenju slobode
J. P. 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Prilikom lišenja slobode lica nisu izvršili pregled imenovanog lica i nisu unijeli zdravstveno stanje u Zapisnik o lišenju slobode i Evidenciju o lišenju slobode
A. Č. 2017 Zloupotreba službenog položaja

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Doveo u sumnju vjerodostojnost alkotestiranja Mirsada Tutića
M. T. 2017 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Pristao da se alkotestiranje izvrši u službenom automobilu, bez prisustva svjedoka
Asmir Hadžalić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Prouzrokovao materijalnu štetu u kancelariji i pokušao prikriti natpisom zabranjeno pušenje u kancelariji
Bajro Golubović 2017 Neopravdan dolazak na posao pet dana uzastopno i duže

Teža

Prestanak radnog odnosa Od 01. juna do 06. juna 2017. nije došao na posao
M. A. 2018 Zloupotreba bolovanja

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Dok je bio na bolovanju napuštao mjesto prebivališta odlaskom van BiH
V. Ć. 2018 Zloupotreba bolovanja

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Dok je bio na bolovanju napuštao mjesto prebivališta odlaskom van BiH
Sead Halilagić 2017 Zloupotreba bolovanja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od šest mjeseci i 30 bodova, obustava napredovanja za 12 mjeseci Izvodio građevinske radove za vrijeme bolovanja
Željko Novaković 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nije evidentirao prijavu o vozilu koje ometa druge učesnike u saobraćaju i uznemirava građane puštanjem muzike sa nacionalističkim sadržajem u službene evidencije niti je u potpunosti obavijestio patrolu o tome.
Predrag Knežević 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nije izvršio kontrolu vozila koje je ometalo druge učesnike u saobraćaju puštanjem muzike sa nacionalističkim sadržajem
Vito Mrđa 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nije izvršio kontrolu vozila koje je ometalo druge učesnike u saobraćaju puštanjem muzike sa nacionalističkim sadržajem
Mladen Drljača 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Lakša

Pismena opomena Sačinio službenu zabilješku navodeći da se osoba zavedena u operativnim evidencijama Policijske stanice Bosanska Krupa, ispunjava uslove za izdavanje odobrenja za nabavku oružja
Emir Felić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nije pristupio provjerama fizičke sposobnosti na gradskom stadionu Borići niti je u toku održavanja fizičkih provjera obavijestio nadređene o spriječenosti dolaska
Elvir Hadžić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom lišenja lobode uskratio pravo uhapšenom da obavijesti svoju porodicu ili druge osobe
Ferhad Mehić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom lišenja lobode uskratio pravo uhapšenom da obavijesti svoju porodicu ili druge osobe
M. S. 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Lice lišeno slobode ostavljeno bez nadzora nakon čega je sebi nanijelo povrede
J. S. 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Lice lišeno slobode ostavljeno bez nadzora nakon čega je sebi nanijelo povrede
A. P. 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Lice lišeno slobode ostavljeno bez nadzora nakon čega je sebi nanijelo povrede
T. A. 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Lice lišeno slobode ostavljeno bez nadzora nakon čega je sebi nanijelo povrede
Aldin Hotić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Na neprofesionalan i nesavjestan način izvršio popunjavanje anketnog upitnika vezano za istraživački rad nad policijskim službenicima
Safet Kaltak 2018 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova bodova Nakon što je radio prvu smjenu, u popodnevnim satima zatečen u alkoholiziranom stanju 2,60 promila u krvi. Prijavili ga građani
D. P. 2019 Upotreba sile protivno zakonu o policijskim službenicima USK

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti U Policijskoj stanici povrijedio lice. Nije dokazana povreda
M. R. 2019 Odbijanje izvršavanja zakonskih naredbi izdanih u svrhu izvršavanja službenih zadataka i dužnosti

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Propustio da u prekršajnom istrazi sasluša svjedoke događaja
F. T. 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nije utvrdio da li osoba ispunjava sve uslove za učešće u saobraćaju
D. K. 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nije utvrdio da li osoba ispunjava sve uslove za učešće u saobraćaju
Senad Škrgić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodov Pustio vozača koji je prevozio drva bez dokumentacije i vozačke dozvole
Enes Jušić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 6 bodova Sačinio prekršajni nalog vozaču ne evidentirajući sve prekršaje
E.K. 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nije od patrole tražio dodatnu informaciju vezano za drva pronađena u autu
E.B. 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Oslobođena disciplinske odgovornosti Na Facebooku objavila više komentara uvredljivog i neprimjerenog sadržaja na štetu pripadnika Policijske stanice Cazin
E.C. 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Prilikom hapšenja propustili nadzor nad uhapšenim koji se samopovređivao
R.Š. 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Prilikom hapšenja propustili nadzor nad uhapšenim koji se samopovređivao
M.A. 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Propustio organizovati stalni nadzor nad uhapšenim
Muhamed Zirić 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 30 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od pet mjeseci i 18 bodova bodova Na Facebooku objavio uvredljive sadržaje na štetu policijskih službenika MUP-a USK
J.M. 2018 Ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršenje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornost Uključujući se automobilom u saobraćaj udario biciklistu
Muharem Hasić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Nije poduzeo radnje za zaustavljanje gabaritnog vozila sa indicijama da nema uslove za učestvovanje u saobraćaju
Esmir Čaušević 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom razduženja službenog oružja izvršio pražnjenje i naprazno okidanje u prostorijama dežurne službe izazivajući strah i uznemirenost kod drugog policijskog službenika
Asmir Velić 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Izdao uvjerenje sa netačnim podacima
Adem Škrgić 2018 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Pod uticajem alkohola prouzrokovao saobraćajnu nesreću sa materijalnom štetom
Zajko Čataković 2019 Upotreba sile protivno zakonu o policijskim službenicima

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od šest mjeseci i 30 bodova, obustava unapređenja u viši čin u trajanju od 12 mjeseci Stavio ruku na potiljak licu koje ispituje, te u trenutku kada lice nije pružalo otpor, udario ga šakom u lijevu stranu lica rekavši: "Ovo ti je jedna vaspitna"
Asim Melkić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Neprofesionalno postupio tokom intervencije, držao ruke u džepovima i nije prenio informacije dežurnoj službi
Ensad Dizdarević 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova Novčana kazna od 15 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca i 5 bodova
Samir Hušidić 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Sa službenog telefona pozvao osobu koja je u bliskim odnosima sa oštećenim i preko njega prijetio oštećenom i njegovoj porodici
Dragan Radinović 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Građaninu izrekao novčanu kaznu zbog narušavanja javnog reda i mira iako je drugi policijski službenik ranije zaključio navedeni događaj izdavanjem prekršajnog naloga
Selmir Muzaferović 2018 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Prilikom kontrole saobraćaja maloljetniku izdao prekršajni nalog iako je izvršio uvid u njegovu ličnu kartu
Damir Sarajlić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Maloljetniku izdao prekršajni nalog iako je izvršio uvid u njegovu ličnu kartu
Halil Kečanović 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Na računaru u Odsjeku za kriminalističko obavještajne poslove pristupio internet stranici sa neprimjerenim sadržajem
Mario Velić 2017 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Odgovoran za nepoduzimanje mjera iz nadležnosti rukovodioca organizacione jedinice kojom rukovodi u zaštiti korištenja interneta na službenim računarima
Mehmed Libić 2017 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari ukoliko nije nastupila teža posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Odgovoran za nepoduzimanje mjera iz nadležnosti rukovodioca organizacione jedinice kojom rukovodi u zaštiti korištenja interneta na službenim računarima
Amel Čaušević 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nije se pojavio na usmenom pretresu u Općinskom sudu Bihać kao izdavalac prekršajnog naloga u svojstvu svjedoka niti je obavijestio Policijsku stanicu Bihać o nemogućnosti dolaska na usmeni pretres
Esmir Čaušević 2017 Nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenik U ugostiteljskom objektu, mimo službe, izrekao uvredljive i pogrdne riječi prema ugostiteljskom radniku i komandiru Policijske stanice Bužim, Mehmedu Kišmetoviću, te se izjasnio oko političkog opredjeljenja
Zdenko Fuksik 2017 Zloupotreba službenog položaja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od šest mjeseci i i 31 bod Priveo i alkotestirao lice koje je imalo pogrešno parkirano auto i nije htjelo dati ime oca, navodeći da to radi zbog narušavanja javnog reda i mira
Damir Kastratović 2017 Zloupotreba službenog položaja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od šest mjeseci i i 30 bodova Priveo i alkotestirao lice koje je imalo pogrešno parkirano auto i nije htjelo dati ime oca, navodeći da to radi zbog narušavanja javnog reda i mira
Šemso Muminović 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Prilikom kontrole kretanja navijača NK "Jedinstvo", službenim vozilom skrenuo u ulicu Fra Joze Valentića umjesto da se zaustavi na raskrsnici Fra Joze Valentića, čime je omogućio da navijači NK "Jedinstvo" promijene pravac kretanja omogućivši sukob navijača NK "Jedinstvo" i NK "Velež"
Ismet Alić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Novčana kazna od 15 posto osnovne mjesečne plaće policijskog službenika u trajanju od dva mjeseca i 6 bodova Izvršio provjeru registarskih oznaka službenog vozila koje se koristilo u operativnoj akciji i te podatke dao neovlaštenom licu, pri čemu provjere nije evidentirao u evidenciju koja se vodi u Policijskoj stanici Bosanski Petrovac
Križan Dujmović 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Neprofesionalno i nesavjesno postupio prilikom sačinjavanja prekršajnih naloga, pri čemu je za jedno lice sačinio četiri, a za drugo tri prekršajna naloga za isti prekršaj
Alen Spahić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nesvjesnim i neprofesionalnim postupanjem dozvolio da se navijači FK "Velež" zaustave na benzinskoj pumpi u Bosanskom Petrovcu i otuđe veću količinu prehrambenih proizvoda
Dragan Atlagić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nesvjesnim i neprofesionalnim postupanjem dozvolio da se navijači FK "Velež" zaustave na benzinskoj pumpi u Bosanskom Petrovcu i otuđe veću količinu prehrambenih proizvoda
Miloš Ćulibrk 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Nesvjesnim i neprofesionalnim postupanjem dozvolio da se navijači FK "Velež" zaustave na benzinskoj pumpi u Bosanskom Petrovcu i otuđe veću količinu prehrambenih proizvoda
Senad Muratović 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika Prilikom kontrolisanja vozila koje je vuklo neregistrovano priključno vozilo, izdao prekršajni nalog sa nepravilnom pravnom kvalifikacijom
Fadil Šabić 2017 Zloupotreba bolovanja

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od šest mjeseci i 31 bod, obustava unapređenja u viši čin u periodu od 12 mjeseci Prisustvovao radu komisije za polaganje vozačkog ispita iako je bio na bolovanju
Zijad Salkić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Na pozorni reon na koji je bio raspoređen došao privatnim vozilom
Elvir Čirić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Na pozornom reonu na kojem je bio raspoređen koristio privatno vozilo
Mate Mihić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Iako zadužen za poslove pozorne patrole na pozornom reonu 1 od 22:00 do 06:00, u 05:15 zatečen u optremnoj sali Policijske stanice Bihać, bez da je ranije obavijestio dežurnu službu o napuštanju pozornog reona
Zahir Alibabić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Neopravdano izostao sa posla i nije učestvovalo u akciji "Registrator", iako je po rasporedu službe Policijske stanice Bihać trbao raditi
Armin Kurtović 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica

Lakša

Pismena opomena Neopravdano izostao sa posla i nije učestvovalo u akciji "Registrator", iako je po rasporedu službe Policijske stanice Bihać trebao raditi
M.Z. 2017 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Lakša

Oslobođen disciplinske odgovornosti Remetio mir građana stvaranjem vike i galame i prepirkom sa drugom osobom
Anel Nasufović 2017 Nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima

Lakša

Pismena opomena Na poziv dežurne službe odbio da preparkira svoje nepropisno parkirano motorno vozilo
Esmir Čaušević 2018 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Odbačen zahtjev Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Nihad Mešić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Odbačen zahtjev Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Sead Tabaković 2017 Zloupotreba bolovanja

Teža

Obustavljen postupak Tabakoviću prestao radni odnos po osnovu dobrovoljnog otkaza
Irfan Hodžić 2017 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Na osnovu žalbe Hodžića obustavljen postupak
Amir Ičagić 2017 Zloupotreba bolovanja

Teža

Odbačen zahtjev Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Dijana Mršić 2018 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Prestao radni odnos po osnovu dobrovoljnog otkaza
Adin Oković 2017 Zloupotreba službenog položaja

Teža

Odbačen zahtjev Zastara - prošlo više od dvije godine od izvršenja povrede
Rifet Beganović 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Odbačen zahtjev Zastara - prošla godina od saznanja za prekršaj
Edin Piralić 2018 Zloupotreba službenog položaja i Ponašanje koje narušava ugled policijskog službenika

Teža

Obustavljen postupak Prestao radni odnos zbog navršenih 40 godina radnog staža
Muhamed Zirić 2020 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Obustavljen postupak Postupak obustavljen zbog smrti Zirića
Samir Šabić 2019 Vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima policijskog organa ili bez prethodnog odobrenja policijskog komesara i Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Lakša

Odbačen zahtjev Bez saglasnosti komesara učestvovao na glavnim pretresima u krivičnom postupku - fotografisao otvaranje predmeta pronađenih prilikom uviđaja i sačinio izvještaj sa prigovorima na rad policijskih službenika koji su vršili uviđaj. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Kenan Aljić 2020 Izbjegavanje obaveza vezanih za profesionalnu obuku i usavršavanje

Teža

Obustavljen postupak Nije se odazvao četvrti put na obuku. Zastara - zbog koronavirusa komisija nije mogla raditi
Goran Jović 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Propustio zaustaviti teretno motorno vozilo koje je pogodno za prevoz migranata a bio u obavezi da ga kontroliše. Zastara - prošla godina od saznanja za prekršaj a da komisija nije poduzela nikakve radnje. Nakon preuzimanja predmeta zbog koronavirusa komisija nije radila
Dragan Atlagić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Propustio zaustaviti teretno motorno vozilo koje je pogodno za prevoz migranata a bio u obavezi da ga kontroliše. Zastara - prošla godina od saznanja za prekršaj a da komisija nije poduzela nikakve radnje. Nakon preuzimanja predmeta zbog koronavirusa komisija nije radila
Faruk Šabić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nije poduzeo sve mjere i radnje u cilju istraživanja i dokumentovanja prijavljenog događaja. Apsolutna zastarjelost - saslušanje otkazivano iz različitih razloga više puta
Haris Elkasović 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nije poduzeo sve mjere i radnje u cilju istraživanja i dokumentovanja prijavljenog događaja. Apsolutna zastarjelost - saslušanje otkazivano iz različitih razloga više puta
Elvir Isaković 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Kao vođa smjene nije poduzeo sve potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja i dokumentovanja svih činjenica vezanih prijavu, nije naložio patroli poduzimanje potrebnih radnji. Apsolutna zastarjelost - saslušanje otkazivano iz različitih razloga više puta
Mirhad Abdijanović 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Nema opisa djela. Zastara - zbog koronavirusa komisija nije mogla raditi
Amir Hadžiabdić 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Nema opisa djela. Zastara - zbog koronavirusa komisija nije mogla raditi
Orhan Cerić 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Nema opisa djela. Zastara - zbog koronavirusa komisija nije mogla raditi
Elvir Ćirić 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Nakon što se autobus zaglavio angažirao dizalicu za izvlačenje autobusa a o načinu vršenja naplate usluge i određivanja cijene usluge naknadno dogovarao sa vozačem autobusa i vlasnikom firme. Apsolutna zastarjelost - zbog koronavirusa komisija nije mogla raditi
Bekir Mujagić 2019 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Novčana kazna od 20 posto osnovne jednomjesečne plaće u trajanju od četiri mjeseca i 15 bodova Izazvao saobraćajnu nesreću, pobjegao i nije prijavio
Orhan Cerić 2021 Zloupotreba bolovanja

Teža

Obustavljen postupak Za vrijeme bolovanja mimo adrese svog stanovanja ustrijelio divljeg vepra. Zastara
Ekrem Bužimkić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Odbačen zahtjev Izvršio pretres kuće u prisustvu jednog svjedoka, iako su potrebna dva. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Mehmed Kišmetović 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Odbačen zahtjev Potpisao Izvještaj o izvršenom pretresu kuće koji je obavljen na nezakonit način - u prisustvu samo jednog svjedoka, te nije pokrenuo interni postupak protiv službenika koji je takav propust napravio. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Esmir Džanić 2020 Sprečavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi način odgađanje provođenja internih ili disciplinskih postupaka

Teža

Obustavljen postupak Nije se odazvao na javnu raspravu u isciplinskom postupku protiv drugog policijskog službenika. Zastara - zbog koronavirusa komisija nije mogla raditi
Mumo Grahović 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nije izvršio usmenu naredbu dežurnog tužioca da uzme uzorke krvi i urina učesnika u saobraćajnoj nesreći. Apsolutna zastarjelost
Husein Eljazović 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Odbačen zahtjev Nesavjesno i nepažljivo obavljao službene zadatke te nije tužiocu dostavio izvještaj o događaju, te nije poduzeo sve potrebne mjere i radnje u cilju dokumentovanja i istraživanja događaja po prijavi. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Mehmed Halkić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Izdao odobrenje za produženje oružanog lista podnosiocu, iako nisu bili ispunjeni zakonski uslovi za to. Zastara
Mahmut Alagić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Izdao odobrenje za produženje oružanog lista podnosiocu, iako nisu bili ispunjeni zakonski uslovi za to. Zastara
Asim Bajrić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Izdao odobrenje za produženje oružanog lista podnosiocu, iako nisu bili ispunjeni zakonski uslovi za to. Zastara
Jusuf Tutić 2023 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Za vrijeme suspenzije u alkoholiziranom stanju upao na svadbu člana porodice policijskog komesara te vrijeđao i njega i komesara i fizički nasrnuo na slavljenika. Prestao radni odnos zbog disciplinske sankcije
Admir Midžić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Zaprimio od komesara prijavu o uznemiranjavanju koje je činio Jusuf Tutić te nije poduzeo zakonom predviđene mjere i radnje radi utvrđivanja prekršajne ili krivične odgovornosti prijavljenog lica. Zastara
Amir Duratović 2023 Davanje netačnih podataka koji utiči na donošenje odluke nadležnih organa ili izazivaju druge štetne posljedice

Teža

Obustavljen postupak Dao netačne podatke Upravi policije MUP-a USK prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na nadoknadu putnih troškova što je činio i prethodnih godina. Zastara
Šemsudin Dedić 2023 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa i zloupotreba službenog položaja

Teža

Obustavljen postupak Nema opisa djela. Prestao radni odnos zbog navršenih 40 godina radnog staža
Dragan Atlagić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nema opisa djela. Zastara - zbog koronavirusa komisija nije mogla raditi
Amina Sirćo 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nema opisa djela. Zastara - zbog koronavirusa komisija nije mogla raditi
Anes Samardžić 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Propustio poduzeti sve službene radnje prilikom uviđaja saobraćajne nezgode. Apsolutna zastarjelost
Sanel Šušnjar 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Propustio poduzeti sve službene radnje prilikom uviđaja saobraćajne nezgode. Apsolutna zastarjelost
Amir Muhić 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Odbačen zahtjev Nije se pridržavao mjera samoizolacije tokom pandemije koronavirusa. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Slobodan Kovačević 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Prilikom saobraćajne kontrole nije evidentirao prekršaj, te je upotrijebio silu nad građaninom kojeg je zaustavio. Zastara
Emir Halkić 2022 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Prilikom saobraćajne kontrole nije evidentirao prekršaj, te nije prijavio upotrebu sile svog kolege. Zastara
Jusuf Tutić 2022 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak U više objava na Facebooku omalovažavao i uznemiravao policijskog službenika i članove njegove porodice. Prestao radni odnos
Mirhad Abdijanović 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nije poduzeo potrebne radnje prema licima lišenim slobode već je jednog od njih otpustio. Također nije poduzeo radnje da utvrdi ozbiljnost prijetnji upućenih oštećenima. Prestao radni odnos zbog disciplinske sankcije
A.Č. 2022 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Lakša

Oslobođen disciplinske odgovornosti Koristeći službeni uticaj više puta pozivao osobu iz Centra za obrazovanje odraslih i tražio da trećoj osobi omogući sticanje diplome bez provođenja nastavnog procesa
Jusuf Tutić 2022 Ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršenje službenih zadataka, Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa i Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Obustavljen postupak Nema opisa djela. Prestao radni odnos zbog disciplinske sankcije
Amar Kurtović 2021 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Dok je bio van službe stupio u verbalni i fizički sukob sa gostima ugostiteljskog objekta te nanio lakše tjelesne povrede. Disciplinski tužilac odustao od zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka
Senahid Veladžić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nema opisa djela. Prestao radni odnos po osnovu dobrovoljnog otkaza
Amir Hadžiabdić 2020 Zloupotreba bolovanja

Teža

Odbačen zahtjev Dok je bio na bolovanju napuštao mjesto prebivališta te prisustvovao sjednici Skupštine Sindikata Policije USK. Zastara
Mirza Šabić 2023 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Obustavljen postupak Dok je bio van službe narušavao javni red i mir posebno nepristojnim i grubim ponašanjem - pod uticajem alkohola uznemiravao gosta ugostisteljskog objekta. Zastara
Neriman Burzić 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Odbačen zahtjev Od vlasnika ugostiteljskog objekta tražio 25 migranata koje je došao da preveze na Vučijak. Kada mu je vlasnik rekao da su kod njega samo gosti sa odgovarajućim ličnim dokumentima obavio razgovor sa njima zbog čega su gosti negodovali. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Amel Čaušević 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Odbačen zahtjev Od vlasnika ugostiteljskog objekta tražio 25 migranata koje je došao da preveze na Vučijak. Kada mu je vlasnik rekao da su kod njega samo gosti sa odgovarajućim ličnim dokumentima obavio razgovor sa njima zbog čega su gosti negodovali. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Muhamed Zirić 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Uzrokovao saobraćajnu nesreću privatnim vozilom usljed neprilagođene brzine uslovima na putu, a potom se udaljio sa lica mjesta. Smrt Zirića
Rifet Terzić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nakon prijave nije postupio u skladu sa ovlaštenjima kako bi utvrdio postojanje elemenata prekršaja ili krivičnog djela već je obavijestio nadređenog Ermina Selmana da su se prijavitelj i prijavljeni pomirili i da nije potrebno ništa evidentirati. Apsolutna zastarjelost
Ermin Selman 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Nakon što su dva policijska službenika po prijavi izašla na mjesto događaja i prijavila da su se prijavitelj i prijavljeni pomirili i da nije potrebno ništa evidentirati, prihvatio to objašnjenje i događaj nije evidentiran u službene evidencije. Apsolutna zastarjelost
Mirhad Abdijanović 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Odbačen zahtjev Uložio prigovor protiv kolege i komerasa USK da su izvršili pristup njegovim ličnim podacima u sistemu IDDEEA, iako je kao visoko rangirani policijski službenik bio dužan da zna da oni nemaju dodira sa provjerama u toj bazi. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Emilija Todić 2023 Zloupotreba službenog položaja i Činjenje i nečinjenje koje vodi otkrivanju tajnih podataka

Teža

Obustavljen postupak Učinila tajne službene podatke o licima koja su pod pojačanim policijskim nadzorom dostupnim neovlaštenim osobama. Prestao radni odnos po rješenju Uprave
Edi Sadiković 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Odbačen zahtjev Tvrdio da je bio u ljubavnoj vezi sa udatom ženom, te njene nage fotografije pokazao njenom suprugu, dok je ona negirala sve navedeno. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
A.Ć. 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nije prijavio i evidentirao narušavanje javnog reda i mira
Jusuf Tutić 2022 Ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršenje službenih zadataka

Teža

Obustavljen postupak Dok je bio na suspenziji pozivao policiju na neosnovane intervencije (prijavljivao nepropisno parkirana vozila koja su imala dozvolu za parkiranje). Prestao radni odnos
Jusuf Tutić 2022 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Obustavljen postupak Dok je bio na suspenziji narušavao javni red i mir u ugostiteljskom objektu nepristojnim i drskim ponašanjem. Prestao radni odnos
Emira Buljubašić 2022 Narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja

Teža

Obustavljen postupak Narušila javni red i mir prenošenjem lažnih vijesti preko svog Facebook profila o trećim licima. Zastara
Nisvet Mujanović 2023 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Odbačen zahtjev Nije poduzeo odgovarajuće mjere u očitom slučaju kršenja zakona već je sam pokušao riješiti slučaj bez da je napravio zabilješku o tome. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Muhamed Zirić 2020 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Obustavljen postupak Omalovažavao kolegu preko Facebooka. Postupak zbog smrti obustavljen
Halil Tutić 2023 Ponašanje koje narušava ugled policijskog organa

Teža

Odbačen zahtjev Van službe prouzrokovao saobraćajnu nesreću sa 2,31 alkohola u krvi. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Asim Bašić 2019 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka

Teža

Odbačen zahtjev Produžio važnost oružanog lista osobi čiji je pištolj privremeno oduzet i protiv koje se vodi prekršajni postupak. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Taib Muharemović 2023 Neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka i Samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta čuvanja određenog objekta ili osobe koje može imati štetne posljedice za policijski organ

Teža

Odbačen zahtjev Samovoljno u dva navrata napustio reon koji je trebao kontrolisati, odbio naređenje da o tome sačini izjavu, a onda omalovažavao kolege. Radnja opisana u zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao teža povreda službene dužnosti
Ime i prezime Godina Djelo Povreda Sankcija Opis
Alen Pozder 2020 Upotreba sile, odnosno vatrenog oružja u suprotnosti sa Zakonom

Teža

Obustava postupka zbog zastare Zastara - zbog posljedica koronavirusa bilo nemoguće organizirati ročišta, kao i zbog zdravstvenog stanja tuženog
Ahmed Mezit 2020 Prikrivanje činjenica o načinu izvršavanja službene radnje ili upotreba sredstava prisile

Teža

Obustava postupka Zastara - zbog posljedica koronavirusa bilo nemoguće organizirati ročišta, kao i zbog zdravstvenog stanja tuženog
R. P. 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nije evidentirao sigurnosno interesantno ponašanje osuđenog lica koje se u Općinskom sudu u Sarajevu obratilo tužitelju
S. B. 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nije evidentirao sigurnosno interesantno ponašanje osuđenog lica koje se u Općinskom sudu u Sarajevu obratilo tužitelju
A. J. 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Nije evidentirao sigurnosno interesantno ponašanje osuđenog lica koje se u Općinskom sudu u Sarajevu obratilo tužitelju
Marinko Barbarić 2020 Sprečavanje, izbjegavanje ometanje ili na drugi način odgađanje provedbe internih ili stehodnih postupaka i Narušavanje javnog reda i mira

Teža

Novčana kazna od 15 posto mjesečne plate za dva mjeseca, 5 bodova Nesavjesno i nepažljivo poduzimao radnje i mjere u cilju privođenja lica po naredbi Općinskog suda u Bosanskoj Krupi na način da je sa osuđenim licem ostvario neprofesionalnu i neprimjerenu komunikaciju
Vejsil Grošić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Novčana kazna od 15 posto mjesečne plate za dva mjeseca, 5 bodova U periodu privođenja lica po naredbi Općinskog suda u Bosanskoj Krupi bio zadužen za neposredno rukovođenje i određivanje zadataka službenicima Veisilu Grošiću i Mireli Suljkanović
Edis Dedić 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Novčana kazna od 15 posto mjesečne plate za dva mjeseca, 5 bodova U periodu privođenja lica po naredbi Općinskog suda u Bosanskoj Krupi bio zadužen za neposredno rukovođenje i određivanje zadataka službenicima Veisilu Grošiću i Mireli Suljkanović
Mirela Suljkanović 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Novčana kazna od 15 posto mjesečne plate za dva mjeseca, 5 bodova Po naredbi Općinskog suda u Bosanskoj Krupi bila zadužena za lišenje slobode osuđenog lica zbog izvršavanja krivične sankcije kazne zatvora
Ramel Šorlija 2022 Nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Novčana kazna od 15 posto mjesečne plate za dva mjeseca, 5 bodova Spavao u policijskoj kućici u vrijeme dok je bio rapoređen i zadužen za obavljanje poslova fizičkog oiguranja zgrade
Ramel Šorlija 2023 Ponašanje suprotno odredbama Zakona o sudskoj policiji i podzakonskih propira kojima se narušava ugled Sudske policije

Teža

Novčana kazna od 20 posto mjesečne plate za četiri mjeseca, 19 bodova Od 2021. do 2022. godine više puta uzimao novac na ime posredovanja u postupku "Legalizacije" kuće
Ramel Šorlija 2023 Ponašanje suprotno odredbama Zakona o sudskoj policiji i podzakonskih propira kojima se narušava ugled Sudske policije

Teža

Novčana kazna od 25 posto mjesečne plate za šest mjeseci, 27 bodova, zabrana napredovanja u viši čin na period od 5 godina Od septembra 2020. godine do kraja 2022. godine u više navrata uzimao novac u iznosu od 4800 KM na ime posredovanja u postupku legalizacije parcela na kojima su izgrađeni objekti
Dino Hasić 2023 Nošenje i održavanje uniformi, naoružanja i opreme suprotno odgovarajućim propisima

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jednomjesečne plate, 4 boda Ostavio službeni pištolj sa 15 metaka u automobilu, te dan nakon uočio da ga nema
Nail Britvarević 2023 Druga činjenja ili nečinjenja koja su u suprotnossti sa odredbama propisa kojima je regulisan rad i ponašanje službenika Sudske policije

Lakša

Pismena opomena Tokom rada u službi putem Vibera kontaktirao osobu sa ciljem da je upozori u vezi njegovog odnosa sa drugom osobom
Nermin Nadžaković 2022 Nekorektno i nedolično ponašanje prema kolegama, zaposlenima u Sudskoj policiji ili drugim organima i građanima

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jednomjesečne plate Nekorektno i nedolično se ponašao prema službeniku Sudske policije, pri čemu mu je uzeo mobilni telefon
Amer Kujović 2022 Nedolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak s posla prije završetka radnog vremena ili vremenski neuredno korištenje pauze tokom radnog vremena

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jednomjesečne plate Iako je prema utvrđenom rasporedu bio dužan na posao osiguranja zgrade pravosudnih isntitucija doći u 19:00, na posao došao u 19:50, ne obavijetivši nadređenog o nedolasku na posao
Selmir Pašanbegović 2022 Druga činjenja ili nečinjenja koja su u suprotnossti sa odredbama propisa kojima je regulisan rad i ponašanje službenika Sudske policije

Lakša

Novčana kazna od 15 posto jednomjesečne plate Dok je obavljao poslove dežurnog službenika u stanici Sudske policije Zenica I pristupio u protorije ZK ureda gdje je od službenice potraživao novac
M. A. 2020

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Pribavio protupravnu imovinsku korist
Dario Antić 2019 Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti nužnih za osiguranje objekata, osoba i povjerenih sredstava i predmeta

Teža

Novčana kazna od 20 posto plate na četiri mjeseca Službeno oružje držao u svom autu umjesto u zaključanom sefu ili ormaru
Marijan Miličević 2020 Zloupotreba bolovanja i Nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti nužnih za osiguranje objekata, osoba i povjerenih sredstava i predmeta

Teža

Novčana kazna 20 posto plate na šest mjesec Putovao u inostranstvo za vrijeme bolovanja. U isto vrijeme nije propisno skladištio službeno oružje.
Dario Antić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Novčana kazna 15 posto plate na tri mjeseca Antić došao na posao bez službenog oružja o čemu nije obavijestio službu te tako nenaoružan obavljao zadatke obezbjeđenja zgrade suda
Ilija Nedić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Novčana kazna 15 posto plate na dva mjeseca Posudio pištolj kolegi nakon smotre
Željko Baotić 2020 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Novčana kazna 15 posto plate na dva mjeseca Uputio policajca bez oružja na izvršavanje zadataka
Amir Jež 2021 Neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola tokom radnog vremena

Teža

Novčana kazna 15 posto plate na tri mjeseca Dopustio da stranke prođu kontrolu bez poduzimanja adekvatnih radnji kontrole ulaska i pregleda stvari
Almir Avdibašić 2023 Nekorektno i nedolično ponašanje prema kolegama, zaposlenima u Sudskoj policiji ili drugim organima i građanima

Lakša

Novčana kazna 15 posto jednomjesečne plate Na društvenim mrežama objavljivao uvredljivi sadržaj
Fehim Đuderija 2022 Nekorektno i nedolično ponašanje prema kolegama, zaposlenima u Sudskoj policiji ili drugim organima i građanima

Lakša

Pismena opomena Pritužba građana na neprimjereno ponašanje policajca
Ime i prezime Godina Djelo Povreda Sankcija Opis
Ljubiša Vidović 2017 Odbijanje izvršenja službenog posla ili nesavjesno izvršavanje naređenja rukovodioca

Teža

Novčana kazna od 20% jednomjesečne plaće Nije sačinio službenu zabilješku o počinjenoj šteti na motornom vozilu kako su mu naredili zamjenik načelnika i načelnik
Ljubiša Vidović 2017 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Tri dana kasnio na posao
Siniša Škondrić 2017 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS, Nezakonito raspolaganje sredstvima ili protivpravno prisvajanje lične ili materijalne koristi za sebe ili drugoga

Teža

Obustava postupka Nije dokazano da su počinili povredu službene dužnosti
Đuro Pejić 2017 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS, Nezakonito raspolaganje sredstvima ili protivpravno prisvajanje lične ili materijalne koristi za sebe ili drugoga

Teža

Obustava postupka Nije dokazano da su počinili povredu službene dužnosti
Ljubiša Vidović 2017 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Tri dana kasnio na posao
Ljubiša Vidović 2017 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS, Nezakonito raspolaganje sredstvima

Teža

Obustava postupka
Branimir Žizović 2018 Samovoljno napuštanje radnog mjesta i obezbjeđenja određenog objekta, prostora, ličnosti, povjerenog zadatka, organizacione jedinice ili mjesta određenog za pripravnosti

Teža

Novčana kazna od 20% jednomjesečne plaće Samovoljno napustio mjesto obezbjeđenja pritvorenika u Zavodu za forenziju i psihijatriju Sokolac
Mladen Deurić 2019 Upotreba sile ili vatrenog oružja u suprotnosti sa Zakonom

Teža

Prestanak radnog odnosa Neopreznim rukovanjem vatrenim oružjem izvršio opaljenje jednog metka od kojeg je stradao Milomir Jevtić
Duško Jovanić 2019 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS

Teža

Novčana kazna od 20% jednomjesečne plaće Uhapšen u alkoholiziranom stanju - 1,16 promila alkohola
Dragan Gluhović 2020 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS, Nedostojno ponašanje za vrijeme dužnosti, Samovoljno napuštanje radnog mjesta

Teža

Novčana kazna od 20% mjesečne plaće u trajanju od tri mjeseca Grubo i neprofeionalno ponašanje prema predsjedniku Osnovnog suda Sokolac, korištenje odmora tokom radnog vremena i odlazak s posla prije kraja radnog vremena
Mario Cakalin 2020 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS, Ponašanje suprotno odredbama Kodeksa službenika RS

Teža

ovčana kazna od 20% mjesečne plaće u trajanju od dva mjeseca Prisustvovao sastanku članova zajednice etažnih vlasnika zgrade u uniformi Sudske policije Republike Srpske. Sastanak je fotografisan, a fotografije objavljene na društvenim mrežama
Zeljko Radonić 2020 Nesavjesno postupanje sa povjerenim sredstvima rada, neovlaštena upotreba sredstava za rad predviđenih za izvršavanje radnih dužnosti, ponašanje suprotno odredbama kodeksa Sudske policije

Teža

Novčana kazna od 20% jednomjesečne plaće Bez odobrenja pretpostavljenog uzeo službeno motorno vozilo, sa namjerom da se preveze u Teslić, pri čemu je prouzrokovao saobraćajnu nesreću
Duško Jovanić 2021 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu Republike Srpske, prouzrokovanje narušavanja javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i ugled Sudske policije, bez obzira na vrijeme i mjesto činjenja, Ponašanje koje je suprotno odredbama Kodeksa službenika Sudske policije

Teža

Novčana kazna od 30 posto plate u trajanju od tri mjeseca, nakon žalbe direktora sudske policije na odluku Prvostepene disciplinske komisije kada je kažnjen s 20 posto U ugostiteljskom objektu konzumirao supstancu koja podsjeća na drogu
Dragan Gluhović 2020 Samovoljno napuštanje radnog mjesta i obezbjeđenja određenog objekta, prostora, ličnosti, povjerenog zadatka, organizacione jedinice ili mjesta određenog za pripravnost, Neopravdano izostajanje sa posla više od jednog dana u mjesecu ili neopravdano izostajanje s posla tri dana uzastopno ili ukupno pet dana u toku kalendarske godine

Teža

Obustava postupka Tokom 16. i 17. novembra nije došao na poslove i zadatke obezbjeđenja pritvorenih lica, kasnio, samostalno napuštao radno mjesto JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac“
Slobodan Trifković 2020 Nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili mogle izazvati štetne posljedice manjeg obima, a ne spadaju u težu povredu radne dužnosti

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Preuzeo službu obezbjeđenja u JZU „Zavod za forenzičku pshijiatriju Sokolac“ od Antonić Nenada bez prisustva Dragana Gluhovića, a o neprisustvu službenika nije obavijestio prepostavljenog starješinu
Nenad Antonić 2020 Nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili mogle izazvati štetne posljedice manjeg obima, a ne spadaju u težu povredu radne dužnosti

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Nije prijavio nedolazak na posao Dragana Gluhovića u JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac"
Nebojša Bajčetić 2021 Nepristojno ponašanje prema radnim kolegama i drugim zaposlenim u pravosuđu ili strankama i izazivanje svađe i narušavanje međuljudskih odnosa na poslu i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili bi mogle izazvati štetne posljedice manjeg obima

Lakša

Pismena opomena Uveo fizičko lice u pisarnicu Osnovnog suda u Trebinju na bočni ulaz Palate pravde, pri čemu on nije predviđen za ulazak fizičkih lica
Jelena Milojević 2021 Nepristojno ponašanje prema radnim kolegama i drugim zaposlenim u pravosuđu ili strankama i izazivanje svađe i izazivanje svađe i nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka

Lakša

Pismena opomena Nije vršila redovne poslove i zaduženja u skladu sa nalogom za službu
Đorđe Milić 2021 Neopravdano izostajanje s posla više od jednog dana u mjesecu ili neopravdano izostajanje s posla tri dana uzastopno ili ukupno pet dana u toku kalendarske godine

Teža

Prestanak radnog odnosa Izostao sa posla pet dana
Duško Jovančić 2021 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS

Teža

Prestanak radnog odnosa Narušavao javni red i mir ispred ugostiteljskog objekta Bife - Vraca u alkoholiziranom stanju, nakon čega je lišen slobode i zadržan u PS Istočno Novo Sarajevo
S. V. 2022 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS, Nedostojno ponašanje za vrijem dužnosti ili u vezi sa dužnošću u Sudskoj policiji

Teža

Oslobođen disciplinske odgovornosti Izrađivao duple rasporede rada za pojedine dane
Vlado Krtalić 2022 Nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili mogu izazvati štetne posljedice

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Izašao iz suda i zaključao a da nije provjerio da li ima još nekoga u zgradi - sudija nije mogao izaći.
Risto Papaz 2022 Nesavjesno postupanje sa povjerenim sredstvima rada

Teža

Novčana kazna od 20% mjesečne plaće u trajanju od tri mjeseca Upravljajući službenim vozilom izazvao saobraćajnu nesreću
Nebojša Miljković 2023 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS

Teža

Novčana kazna od 20% jednomjesečne plaće Zbog sumnje da je počinio krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti, pri čemu je bio u alkoholnom stanju, 01. januara 2023. godine lišen slobode
Zoran Pašalić 2023 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena, Nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili bi mogle izazvati štetne posljedicce manjeg obima

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Nije došao na mjesto određeno za boravak prilikom rada u drugoj smjeni, niti se javio rukovodnom organu.
Mario Cakalin 2023 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena, Nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili bi mogle izazvati štetne posljedicce manjeg obima

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Napustio mjesto određeno za boravak nakon izvršenih poslova dovođenja lica, na način što je otišao iz službenih prostorija, a da se nije javio dežurnom službeniku
Budimir Simikić 2023 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena, Nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili bi mogle izazvati štetne posljedicce manjeg obima

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Napustio mjesto obezbjeđenja objekta Osnovnog i Okružnog suda u Doboju - otišao na pauzu bez da se javio, te ostao duže nego što je propisano
Borislav Todić 2023 Samovoljno napuštanje radnog mjesta i obezbjeđenja određenog objekta, prostora, ličnosti, povjerenog zadatka, organizacione jedinice ili mjesta određenog za pripravnosti

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Napustio mjesto obezbjeđenja Okružnog javnog tužilaštva u Doboju - otišao na pauzu a da se nije javio, te ostao duže nego što je propisano
Vujadin Stijepić 2023 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena, Nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili bi mogle izazvati štetne posljedicce manjeg obima

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Napustio mjesto određeno za boravak nakon izvršenih poslova dovođenja lica, na način što je otišao iz službenih protorija, a da se nije javio dežurnom službeniku
Dalibor Bašić 2023 Neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili bi mogle izazvati štetne posljedicce manjeg obima

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Kao vođa patrole sa pripravnikom otišao u ugostiteljski objekat
Aleksandar Simić 2023 Neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili bi mogle izazvati štetne posljedicce manjeg obima

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Tokom sprovođenja otišao u ugostiteljski objekat, te po završetku suđenja nije došao po lica
Dragan Đukić 2023 Neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili bi mogle izazvati štetne posljedicce manjeg obima

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Tokom sprovođenja otišao u ugostiteljski objekat, te po završetku suđenja nije došao po lica
V. S. 2023 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena

Lakša

Oslobođen disciplinske odgovornosti Odlazak sa posla prije kraja radnog vremena.
Elma Aličehajić 2023 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Odlazak sa posla prije kraja radnog vremena.
Milenko Đalić 2023 Nedolazak na posao u određeno vrijeme i odlazak s posla prije kraja radnog vremena

Lakša

Novčana kazna od 10% jednomjesečne plaće Napustio radno mjesto a da se prije toga nije javio.
Gojko Vujinović 2023 Ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu RS i Ponašanje koje je uprotno odredbama Kodeksa službenika Sudske policije

Teža

Obustavljen postupak Duži vremenski period uhodio jednu žensku osobu. Vujnović podnio zahtjev da mu se donese rješenje o prestanku radnog odnosa.

* Podaci tri policijske agencije koje su dozvolile uvid u svoje disciplinske postupke.

Disciplinski postupci protiv policajaca vode se drugačije u dva entiteta. U Republici Srpskoj krivični postupci nisu smetnja za disciplinske postupke, dok u Federaciji, Brčko distriktu i na državnom nivou jesu. Ukoliko za vrijeme trajanja disciplinskog postupka započne krivični, disciplinski se obustavlja do završetka drugog postupka.

U 2019. godini protiv sudskog policajca Mladena Deurića pokrenut je disciplinski postupak zbog neopreznog rukovanja službenim oružjem u Osnovnom sudu u Vlasenici. Zbog ispaljenja metka stradala je osoba koja se u tom momentu nalazila u sudu.

Deurić je rješenjem direktora Sudske policije suspendovan, a disciplinska komisija mu je prekinula radni odnos zbog upotrebe sile ili vatrenog oružja, odbijajući pritom prijedlog njegove odbrane da se disciplinski postupak prekine do okončanja krivičnog postupka.

“Komisija je odbila prijedlog branioca da se disciplinski postupak prekine do okončanja krivičnog postupka iz razloga što je disciplinska odgovornost mnogo šira i sveobuhvatnija od krivične odgovornosti”, navodi se u rješenju u koje je Detektor imao uvid.

Praksu da ne vode disciplinski dok traju krivični postupci neprihvatljivom smatra Semir Šut. On govori kako presude evropskih sudova kažu da to nisu identični postupci i da jedan drugom nisu smetnja.

“Kažnjavanje u disciplinskom ili u krivičnom postupku ne može se smatrati smetnjom za drugi postupak”, smatra Šut.

Objašnjava da je disciplinska odgovornost policajaca dobro uređena, ali da se u praksi javljaju problemi.

“Oni se ogledaju u problemima prekompliciranog vođenja disciplinskog postupka. U tom smislu mogu odgovorno reći da vođenje disciplinskog postupka kod nas zna biti dosta složeniji od prekršajnog postupka, recimo na općinskom sudu. Da skoro može izgledati kao vođenje nekog krivičnog postupka, što je neprihvatljivo s aspekta i načela efikasnosti onoga što očekuju građani”, kaže Šut.

Prema podacima koje je Detektor dobio od entitetskih sudskih policija i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, najviše disciplinskih postupaka pokrenuto je zbog težih disciplinskih prekršaja, a najčešće izrečene kazne bile su novčane koje podrazumijevaju umanjenje plaće policijskom službeniku više mjeseci.

Policajci nakon određenog perioda imaju pravo da traže brisanje kazne iz evidencije. Nakon toga oni se smatraju nekažnjavanim i više nemaju prepreka u napredovanju u službi, objašnjava Šut.

U posljednjih pet godina u Unsko-sanskom kantonu 22 policijska službenika su ponavljala disciplinske prekršaje.

Najveći broj postupaka vodio se protiv Jusufa Tutića, Mirhada Abdijanovića i Muhameda Zirića – po deset, odnosno 11 postupaka – najčešće zbog teže povrede dužnosti.

Tutić je od 2019. svake godine imao disciplinske postupke. Kažnjavan je smanjenjem plate jer je van službe vrijeđao policajce. Neki postupci protiv njega trajali su više godina pa je imao pet postupaka koji su obustavljeni u trenutku kada je dobio otkaz. On je otpušten na kraju dva disciplinska postupka za prekršaje iz 2021. i 2020. godine za omalovažavanje kolega i odbijanje alkotestiranja.

Abdijanović je kažnjavan od 2017. godine. Plata mu je smanjena na dva mjeseca jer je omogućio da se policijski službenik neovlašteno sastane sa uhapšenim. Kasnije je kažnjavan zbog vožnje neregistrovanog traktora i vrijeđanje kolega, a 2021. godine je otpušten jer je omogućio novinarima da prisustvuju disciplinskom postupku tvrdeći da imaju odobrenje komesara.

Zirić je najčešće kažnjavan za vrijeđanje policajaca. Plata mu je smanjivana zbog objava na Facebooku. U trenutku smrti protiv njega su vođena tri disciplinska postupka, koja su obustavljena.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona pristali su samo u pisanoj formi odgovoriti na pitanja. U komentaru o ponavljanju disciplinskih prekršaja kažu kako to nije neuobičajena pojava, te da se blage sankcije ne mogu smatrati razlogom povratnika u disciplinskim postupcima.

“Ponavljanje povreda službene dužnosti nije neuobičajena pojava, pogotovo ako se uzme u obzir priroda posla policijskog službenika te primjena policijskih ovlaštenja prema građanima”, navode u odgovoru te dodaju da je najveći broj sankcionisanih službenika počinio lakše povrede službene dužnosti.

Almir F. je 2019. kažnjen smanjenjem plate za 20 posto tokom četiri mjeseca jer je verbalno napao suprugu i prijetio joj u prisustvu sina. Dvije godine kasnije, kažnjen je smanjenjem plate na šest mjeseci jer je pijan ulazio u kabinu DJ-a i prosipao piće.

Ovaj policajac nije odgovarao na pozive Detektora.

Jasmin M. također je kažnjen smanjenjem plate zbog prijetnji supruzi. On je 2021. godine napustio svoj pozorni rejon i u uniformi u toku radnog vremena otišao kući. Prema rješenju disciplinske komisije, on je upotrebom sile supruzi uzeo mobitel i prijetio. Nakon toga joj je uputio veći broj poruka uvredljivog sadržaja, a narednog dana joj je u krugu MUP-a pred patrolom policije uputio prijetnje po život.

Bio je suspendovan skoro četiri mjeseca. Kažnjen je smanjenjem plate 15 posto tokom tri mjeseca jer je za vrijeme obavljanja službenih zadataka ugrozio mir i psihičko zdravlje svoje porodice. Onda je vraćen na posao iako se protiv njega, kako je rekao novinarima Detektora, vodi i krivični postupak.

Zakonski je ostavljena mogućnost komesaru da li će suspendovati policajca tokom krivičnog postupka. Komesar je u slučaju Jasmina M. donio odluku da se suspenzija ukine nakon okončanja disciplinskog postupka.

U razgovoru za Detektor kažnjeni policajac tvrdi da su mu kolege smjestile postupak.

“Napustio sam pozorni rejon, ustvari otišao do kuće prije kraja smjene na 20 minuta”, kaže i napominje da nikad nije napravio nešto da bi se kajao.

U rješenju disciplinske komisije, u koje je Detektor imao uvid, navodi se kako je prihvatio odgovornost za težu povredu dužnosti koja mu je stavljena na teret a koja podrazumijeva i prijetnje upućene supruzi.

Dodaje i da ima certifikat za rad na predmetima nasilja u porodici.

“To imam u malom prstu, radio sam 19-20 godina u specijalnoj jedinici
i sada već osam godina radim u interventnoj patroli. Da nisam dobar radnik i dobar uposlenik, ne bih toliko dugo radio”, kaže i dodaje da je, “bez obzira na to sve, vraćen na posao”.

I dalje radi u interventnoj jedinici.

Treći policajac Jasmin T. zlostavljao je suprugu 2020. godine. Prema rješenju disciplinske komisije, priznao je da je nakon verbalne svađe došlo do fizičkog napada u kojem je supruzi nanio lakše tjelesne povrede.

“Morao sam priznati iz razloga da bih se vratio sa suspenzije i počeo raditi”, kaže.

Komisija je odlučila da je smanjenje plate od 15 posto na dva mjeseca dovoljna kazna i policajac je vraćen na posao.

Prema njegovim riječima, on je pred sudom osuđen na mjesec dana zatvora uslovno. Od februara ove godine je u penziji.

“Da nisam prihvatio odgovornost, to bi se odužilo na nekoliko godina, a ja nisam mogao biti suspendovan jer sam bio u kreditu”, kaže.

Nijedan od trojice policajaca nije trajno udaljen s dužnosti. Detektor ne navodi njihov puni identitet zbog zaštite identiteta žrtava.

Svaki od slučajeva ima sudski epilog, navode u svom odgovoru iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Oni smatraju kako je nasilje u porodici problem cjelokupnog društva pa ni policija nije imuna na njega.

“Svim prijavljenim slučajevima se pristupa prioritetno i sa senzibilitetom”, navode i dodaju da je svaki slučaj posebno razmatran i sankcionisan.

Šut kaže kako postoji problem kod teških i osjetljivih povreda službene dužnosti gdje su narušena ljudska prava ranjivih kategorija, kakva je i nasilje u porodici.

“Imamo problem da disciplinske komisije to procjenjuju kao povredu za koju ide novčana kazna. Naravno da je to neprihvatljivo i neprihvatljivo je takvo ponašanje”, kaže Šut.

U blagom kažnjavanju policajaca koji su nasilni prema ženama, Jasna Zečević, predsjednica udruženja za zaštitu žena od nasilja “Vive Žene”, vidi “uvezani lanac muškaraca koji podržavaju jedni druge”.

“Kako očekivati da vas zaštiti policajac? Mi ženama govorimo da se jave na broj 122. Šta ako se javi takav policajac, koji ne pruža zaštitu, nema osjećaja, ništa?”, kaže Zečević.

Poglavlje pet: Nasilje nad maloljetnikom u policijskoj stanici

Krajem augusta ove godine, u Osmacima nedaleko od Zvornika pretučen je četrnaestogodišnji dječak Ajdin Jusić. Njega su u lokalnoj policijskoj stanici, bez prisustva oca ili advokata, saslušali policajci, koji su ga potom istukli, ispričao je za Detektor Ajdinov otac Juso.

Dok su njega ispitivali u jednoj prostoriji, mislio je da mu je sin u hodniku. Rečeno mu je da će prvo njega saslušati, a potom Ajdina. U međuvremenu su Ajdina policajci uveli u drugu prostoriju.

“U tom momentu sam čuo da mi se Ajdin dere, da viče: ‘Ne mogu priznati što ne znam.’ I čuo sam da dijete plače, da viče: ‘Ne diraj me’, i prestane taj plač”, prisjeća se Jusić.

Ajdin govori da su mu policajci uvrtali prste i vezali ga lisicama te tražili da im kaže ko je pljačkao kuće u selu.

Njegovom ocu policajci nisu dali da izađe u hodnik. Kada je uspio da izađe, zatekao je policajce kako Ajdina drže za ruku, prislonjenog na zid. Pitao je policajce zašto su Ajdina ispitivali bez prisustva roditelja, ali kaže da je dobijao drske odgovore da se skloni.

Ajdina su policajci dovezli ispred kuće i tamo ga ostavili onesviještenog, kaže njegov otac.

U Domu zdravlja Kalesija su ga pregledali i uputili na Univerzitetski klinički centar u Tuzli, nakon čega je Juso odlučio policajce prijaviti unutrašnjoj kontroli. Kako kaže, nije to želio učiniti u Osmacima, već je otišao u Zvornik.

“Podnijeli smo prijavu protiv svih koji su radili u toj smjeni”, kaže Jusić, koji je nakon toga prijavu podnio i u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u saopćenju za javnost naveli kako su primili prijavu za nezakonito postupanje prilikom uzimanja izjave od maloljetnog lica i da su o svemu obavijestili Tužilaštvo u Bijeljini.

U saopćenju su osudili svako nasilničko ponašanje. Policajci su suspendovani, ali više od tri mjeseca od događaja disciplinski postupak stoji u mjestu, a Tužilaštvo još uvijek prikuplja dokaze.

Detektor nije uspio kontaktirati policajce, a tužilac nije pristao da razgovara o ovom slučaju.

Zbog traume koju je pretrpio od policajaca, Ajdin danas ne ide redovno u školu.

“Ne mogu da spavam po noći i kada se ugasi svjetlo, priviđa mi se pred očima.”

Kada je u augustu razgovarao s novinarima Detektora, trebao je krenuti u deveti razred. Danas kaže da ne pohađa nastavu svaki dan jer su ga nastavnici oslobodili zbog liječenja. Strah ga je proći kroz selo, pa ga djed vozi do škole i nazad. Dok sjedi u djedovoj automehaničarskoj radnji, objašnjava razloge svog straha.

“Može me neko udariti”, kaže Ajdin odgovarajući na pitanje svog djeda, a kada ga novinar Detektora pita na koga misli, odgovara: “Pa na policiju. Pogotovo sad, prolaze još kroz selo, vidim ih, dođe mi nešto, bojim se stvarno.”

* Ovom istraživanju doprinijela je Amila Žunić.

Dizajn: Olivia Solis
Ilustracije: Rubén Cruces-Pérez
Development: GOviral - Uroš Borić

DOKUMENTI

Objavljivanje ovog istraživanja je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.