Suđenje

Dragičević Luka: Oskudna dokumentacija za vojno vještačenje

15. Aprila 2022.15:58
Na suđenju za ubistva putnika iz voza 27. februara 1993. na području Višegrada, unakrsno je ispitan vještak vojne struke Martin Frančešević, koji je rekao da nikakve naredbe o pretpočinjavanju nije imao na uvid, ali da su Štrpci bili u zoni odgovornosti Četvrte ruđanske lake pješadijske brigade.

Stanica u Štrpcima. Foto: Wikimedia

Frančeševića je Tužilaštvo BiH direktno saslušalo na ročištu održanom 4. marta, kada je govorio o pretpočinjavanju jedinica, te izjavio da nije vidio dokument koji bi potvrdio pretpočinjavanje Interventne čete. 

Na ovom ročištu unakrsno ga je ispitao Miodrag Stojanović, branilac prvooptuženog Luke Dragičevića.

Stojanović je pročitao naredbu Taktičke grupe Višegrad Vrhovnog štaba Drinskog korpusa upućenu Interventnoj četi Višegradske brigade u Štrpcima koja se odnosi na zarobljavanje i odvođenje muslimana iz Sandžaka u školu “Vuk Karadžić”, kako bi se ispitala njihova uloga i obezbijedili dokazi o učešću u ratu. Frančešević je, na pitanje ima li saznanja da li ih je u školi dočekao komandant, kazao da je komandant Višegradske brigade morao dostaviti informacije o zarobljavanju i poduzeti mjere, ali da njegov zadatak od Suda nije bio da se time bavi.

Na pitanje Stojanovića u čijoj zoni odgovornosti su bili Štrpci, Frančešević je rekao da su se nalazili u zoni odgovornosti Četvrte ruđanske lake pješadijske brigade.

Odgovarajući na dodatna pitanja tužioca Pašića, on je kazao da su u incidentu u Štrpcima, prema dostupnoj dokumentaciji, učestvovali vojnici.

Frančešević je tokom unakrsnog ispitivanja Stojanoviću rekao da nije tokom sačinjavanja svog nalaza i mišljenja imao na raspolaganju transkripte o svjedočenju ljudi u ovome predmetu ili predmetima o istom događaju u Srbiji i Crnoj Gori, dodavši da je za analizu imao oskudnu dokumentaciju koja nije uključivala niti jedan borbeni izvještaj ili naredbe o pretpočinjavanju u relevantnom periodu.

Stojanović je konstatovao da postoje naredbe o pretpočinjavanju, te u sudnici prezentirao dokument za koji je kazao da je korišten kao dokaz u Haagu, a u kome, kako je pročitao, piše “pretpostavljena komanda treba da izda naredbu o pretpočinjavanju koja jedinica se potčinjava kojoj i za koje zadatke”.

“Nije uobičajeno da komandant sa više razine čita pred strojem vojnika naredbu o pretpočinjavanju. Nisam imao priliku da vidim nikakvu pismenu naredbu”, ponovio je Frančešević, dodavši da postoji više načina da se naredba saopšti – usmeno, pismeno, putem sredstava veze, te da do pretpočinjavanja dolazi zbog vojne potrebe.

Stojanović je kao materijalni dokaz uložio naredbu o kojoj je govorio, a za koju smatra da je vještak trebao koristiti pri izradi nalaza.

“Vi ne znate ko je kome od vojske na terenu bio pretpočinjen?”, upitao je Stojanović Frančeševića, na šta je on odgovorio da je mišljenje dao na osnovu dokumentacije koju je analizirao.

Luka Dragičević, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić i Miodrag Mitrašinović optuženi su za ubistva 20 putnika u Višegradu otetih 27. februara 1993. godine iz voza u Štrpcima.

Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Inđić komandant Interventne čete ove brigade, a ostali optuženi pripadnici ove čete.

Suđenje će biti nastavljeno 29. aprila.

Jasmin Begić