Suđenje

Počelo suđenje za zloupotrebe u banjalučkom preduzeću

29. Marta 2023.15:28
Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi Državnog tužilaštva i nekoliko Odbrana, počelo je suđenje Mati Žariću, Mili Bule, Aleksandru Šukalu, Zoranu Manojloviću i Dragi Maleševiću, koji se terete da su zloupotrebom položaja ili ovlaštenja nanijeli štetu kompaniji “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka za skoro pola miliona konvertibilnih maraka.

Banja Luka. Foto: BIRN BiH

Prema optužnici koju je pročitao tužilac Jasmin Šoše, optuženi Žarić i drugi su u periodu od aprila 2015. do avgusta 2018. – iskorištavanjem, prekoračenjem te nevršenjem svojih službenih ovlaštenja – postupali u namjeri da pravnom licu “Elektroobnova“ a.d. Banja Luka pribave imovinsku korist.

Žarić je, u svojstvu generalnog direktora “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH“ iz Banje Luke, zaključio ugovor sa “Elektroobnovom“, koji je za predmet imao nabavku izgradnje trafostanice Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008 konvertibilnih maraka, stoji u optužnici.

Kako je pročitao tužilac Šoše, nakon što je 2015. isplaćen avans “Elektroobnovi“ u iznosu od 532.300 maraka, te nakon što nije u ugovorenom i produženom roku završio radove na izgradnji trafostanice, prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova, propustili su da postupe u skladu sa ugovorom, na osnovu koje odredbe je izvođač u obavezi naručiocu platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3 posto od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora.

“Drago Malešević je u svojstvu rukovodioca Službe za komercijalne poslove Operativnog područja Banja Luka ‘Elektroprijenos-Elektroprenos BiH’ a.d. Banja Luka (…) propustio da obračuna ugovornu kaznu zbog prekoračenja roka pravnom licu ‘Elektroobnova’ a.d. Banja Luka i ispostavi istom fakturu zajedno sa računom za plaćanje u iznosu od 454.957 maraka“, pročitao je tužilac Šoše.

Prema njegovim riječima, Manojlović je, u svojstvu uposlenika i rukovodioca projekta Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH“, propustio da navedeno potraživanje evidentira u dnevniku radova i isto dostavi na dalje postupanje i naplatu, dok je Šukalo, u svojstvu rukovodioca, propustio da izvršnom direktoru za finansije ukaže na neizvršenje ugovornih obaveza.

Bule se tereti da je, u svojstvu izvršne direktorice za finansije i članice uprave “Elektroprijenos-Elektroprenos“, propustila ukazati generalnom direktoru na kašnjenje u izvršenju obaveza od strane “Elektroobnove“ i mogućnost aktiviranja bankovne garancije, te obračun ugovorene kazne u iznosu od 454.957 maraka.

Tužilac Šoše je pročitao da je Žarić propustio postupiti u skladu sa Statutom kompanije, te da u skladu sa ugovorom iz 2015. “Elektroobnovi“ obračuna i naplati ugovorenu kaznu u iznosu od 454.957 maraka ili aktivira bankovnu garanciju na koji je način “Elektroobnovi“ pribavljena imovinska korist u iznosu od 454.957 maraka, a za koji iznos je oštećen “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH“ iz Banje Luke.

Tokom iznošenja uvodnih riječi, tužilac Šoše je naveo da navode iz optužnice Tužilaštvo planira dokazivati saslušanjem tri svjedoka, dva vještaka finansijske struke te materijalnom dokumentacijom.

“Navodi koji proizilaze iz materijalne dokumentacije u potpunosti potkrepljuju nalaz i mišljenje vještaka“, kazao je Šoše.

Odbrane su navele da će svoje dokaze predložiti nakon dokaznog postupka Tužilaštva, te da će dokazati da optuženi nisu počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Saslušanje vještaka Tužilaštva je planirano za 12. april.

Aida Trepanić