Analiza

Zamrzavanja etničke i spolne pripadnosti članova VSTV-a kao sredstvo produženja mandata

Sjednica VSTV-a BiH u januaru 2024. godine. Foto: BIRN BiH

Zamrzavanja etničke i spolne pripadnosti članova VSTV-a kao sredstvo produženja mandata

1. Februara 2024.09:43
1. Februara 2024.09:43
Visoko sudsko i tužilačko vijeće izmijenilo je Poslovnik, te više neće izvlačiti nacionalnu i rodnu zastupljenost svojih članova, već će o tome odlučivati Vijeće od momenta usvajanja novog zakona o VSTV-u. Do tada će sastav ostati zamrznut, što pogoduje produženju mandata članova, a umanjuje mogućnost drugima. Na povlačenje ove odluke pozivaju međunarodne organizacije, jer su u suprotnosti sa demokratskim principima te otvaraju mogućnost za korupciju i diskriminaciju.

Da se članovi Vijeća biraju ovako, odlučeno je još prije godinu dana, ali Pravilnik tada nije mijenjan. Tim su principom 2023. godine izabrane Željka Fabić i Ljiljana Bošnjak-Glizijan umjesto Željke Radović i Jadranke Stanišić. Duška Radović reizabrana je za članicu ispred Advokatske komore Republike Srpske.

Prema izmjeni, o nacionalnoj i spolnoj strukturi članova Vijeće donosi odluku, a ne metodom žrijebanja.

Izmjenama su prethodile rasprave na sjednicama tokom prošle godine kojima su prisustvovali novinari Detektora, te uvidjeli nemogućnost usaglašavanja stavova Vijeća s međunarodnim partnerima i organizacijama koje su upozoravale da se njima ne promovira integritet i transparentnost, te ne eliminira mogući sukob interesa.

Ove organizacije su upozorile na mogućnost nepravičnog ishoda u slučaju provođenja izmjena Poslovnika.

Godina dana rasprava i neobjavljena odluka

Sjednica VSTV-a BiH u januaru 2024. godine. Foto: BIRN BiH

U aprilu je zatraženo od Komisije za legislativu da pripremi materijale za sjednicu koji će sadržavati zaključak da za izbor članova nije potrebno žrijebanje. Tri mjeseca ranije, odlučeno je da se tačka 4. Poslovnika o žrijebanju neće primjenjivati. Ona je predviđala da se izvlači koje će etničke i spolne pripadnosti biti članovi, pri čemu se vodi računa o sastavu Podvijeća koje predlaže kandidate za imenovanje na pravosudne funkcije.

Članovi Vijeća su u maju – saglasni da je potrebna izmjena i konzistentan stav oko izbora članova, ali i nesigurni u zaključke kojima bi se Poslovnik promijenio – obustavili raspravu o ovom pitanju, odgodivši je za sjednicu u septembru.

Delegacija Evropske unije u BiH, Misija OSCE-a i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država već su tada upozorile da ove izmjene nisu potrebne.

Na oktobarskoj sjednici Davor Martinović je kazao da se izmjena ne odnosi na spolnu i etničku zastupljenost, već se njom odlučuje o pitanju žrijebanja. Vijeće bi, kako je pojasnio, donosilo odluku o izboru novih članova, te bi se na taj način mogla rotirati jedna trećina članova ovog tijela.

Na ovoj sjednici je usvojena izmjena člana Poslovnika, koja nije objavljena u Službenom glasniku.

Slično kao u maju, nakon oktobarske odluke međunarodne organizacije uputile su pisma, upozoravajući na moguće posljedice izmjena Poslovnika.

Na toj sjednici je Biljana Simeunović navela da se osjeća loše zbog tog pisma, navodeći kako se čini da je žrijebanje bolje rješenje u pogledu stručnosti i transparentnosti kandidata od nekog pravila.

“Istakla je da smatra da nema ništa sporno u tome da se obavi razgovor s međunarodnim partnerima, budući da je slična komunikacija s predstavnicima međunarodnih partnera vođena prilikom izmjene odredbi Poslovnika koje normiraju postupak imenovanja”, navodi se u zapisniku s novembarske sjednice.

Na toj sjednici se podsjetilo na majsko rješenje, kada je rečeno da je potrebno otvoriti dijalog, ali nije bilo mogućnosti informirati međunarodne partnere, s obzirom na to da je izmjena usvojena u oktobru, ali potom nije objavljena.

“Savjet je jednoglano usvojio zaključak da će se u vezi s usvojenim izmjenama člana 4. Poslovnika VSTV-a BiH međunarodni partneri pozvati da učestvuju na sastanku Stalne komisije za legislativu”, navedeno je u zaključku s novembarske sjednice u kojem se dodaje da će se na nekoj od narednih sjednica raspravljati o ovoj izmjeni.

Tada je usvojen zaključak da se izmjena Poslovnika do daljnjeg ne objavljuje u Službenom glasniku BiH.

Zamrznuta raspodjela članova


Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Halil Lagumdžija. Foto: BIRN BiH

Na zadnjoj sjednici Vijeća donesena je odluka da se izmijenjeni član Poslovnika objavi u Službenom glasniku. Uz to je donesena odredba kojom se propisuje da se izbor, odnosno reizbor članova Vijeća, do donošenja novog Zakona, vrši po dosadašnjoj raspodjeli nacionalnosti i spola članova.

Odluka da Vijeće odlučuje o etničkoj pripadnosti i spolu kandidata ne primjenjuje se za sve članove do izrade novog zakona o VSTV-u. Do tada u Vijeću ostaje isti nacionalni i spolni raspored.

Izmjene i dopune Zakona o VSTV-u usvojene su u parlamentarnoj proceduri u septembru. Njima je propisano da će Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti potpuno novi, sveobuhvatan zakon o VSTV-u u roku od godinu dana od donošenja ovog zakona.

Iz Američke ambasade u BiH navode kako izmjene Poslovnika mogu otvarati prostor za diskriminaciju.

“Time se garantuje da se sadašnji članovi mogu prijaviti za drugi mandat i umanjiti šanse za izbor kandidata koji ne zadovoljavaju fiksne etničke i rodne uslove koji idu u prilog sadašnjim članovima VSTV-a”, navode iz Ambasade, dodajući da izmjene mogu povećati koruptivno djelovanje i stvoriti utisak da članovi manipuliraju procedurama zbog ličnih interesa.

Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a, navodi da ne mora značiti da će ostati ista struktura, ali je sigurno da trenutni članovi imaju šansu da budu kandidati.

“Negativno oko ovog člana je što druge nacionalnosti i spolne strukture nemaju šanse da budu nominirani”, navodi Lagumdžija, dodajući da je krug, prema kojem se dosad nije znala odrednica nacionalnosti i spola, zatvoren.

Ovakvu odluku VSTV-a, Misija OSCE-a u BiH smatra u suprotnosti s principima integriteta, odgovornosti, transparentnosti, nezavisnosti i nepristrasnosti – koji čine temelj pravosuđa u svakom funkcionalnom demokratskom društvu.

“Izmjene člana 4. Poslovnika VSTV-a BiH dodatno pogoršavaju postojeće probleme uočene u radu, zbog kojih se prednost pri odabiru daje etničkoj ili rodnoj zastupljenosti umjesto stručne osposobljenosti, iskustva i profesionalnih zasluga kandidata”, navode iz OSCE-a za Detektor te dodaju da proces odlučivanja o ovoj odluci nije podrazumijevao dijalog sa širom pravosudnom zajednicom, premda na njih utiče.

“Misija izražava bojazan da odluka VSTV-a, da odgodi primjenu ovih izmjena i privremeno obustavi primjenu važećih odredbi kojima se propisuje sistem žrijebanja, do usvajanja novog Zakona o VSTV-u BiH, predstavlja namjeran pokušaj manipulacije procesa odlučivanja i sastava VSTV-a BiH, što stvara mogućnost nastanka sukoba interesa i nosi visok rizik pojave korupcije”, navode.

Iz OSCE-a pozivaju na ponovo razmatranje ove odluke, ukazujući na potrebu konsultacija, s čime je saglasna i Delegacija Evropske unije u BiH, iz koje pozivaju na njen opoziv.

Iz Delegacije napominju da se odlukom o suspenziji člana 4. Poslovnika i zamrzavanjem postojeće etničke i spolne strukture prejudicira postupak odabira, čime se ide u prilog sadašnjem sazivu članova Vijeća.

“Izglasana suspenzija člana 4. Poslovnika VSTV-a nosi rizik narušavanja povjerenja u integritet postupka imenovanja, stvarajući percepciju da članovi VSTV-a BiH manipulišu svojim procedurama u korist vlastitih interesa”, navode iz Delegacije EU.

Nermina Kuloglija-Zolj