Suđenje

Umjesto obračuna kazne, banjalučka firma platila fakture

12. Aprila 2023.17:20
Na suđenju za zloupotrebe položaja ili ovlaštenja kojima je kompaniji “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka nanesena šteta u iznosu od skoro pola miliona konvertibilnih maraka, vještaci ekonomske struke su govorili o probijanju roka za izvođenje radova i propustu da se obračuna ugovorna kazna.
Banja Luka. Foto: BIRN BiH

Lejla Kahvo, vještakinja ekonomske struke, rekla je kako je predmet vještačenja bio ugovor između kompanija iz Banje Luke – naručioca JP-a “Elektroprenos”, te izvršioca firme “Elektroobnova” – zaključen 8. aprila 2015. godine.

Ona je kazala kako vještačenjem nisu mogli utvrditi da li su zaključeni određeni aneksi ugovora kojima je definisano šta se događa ukoliko se ugovorne obaveze ne ispune na vrijeme, ko ima pravo zaračunati kamatu, te da li je neko od ugovornih strana pretrpio štetu.

Vještakinja je rekla kako je predmet ugovora bila izgradnja trafostanice Šipovo, te da su tokom analize imali na raspolaganju brojne fakture i zapise o internom tehničkom pregledu. Kahvo je kazala kako je rok za izvođenje radova bio 18 mjeseci od dana kada je izvođač radova uveden i upalaćen mu avans.

Novim ugovorom, koji je potpisan 23. decembra 2016., rokovi za izvođenje radova su prolongirani do 20. juna 2017. godine, što je pravdano “višom silom”, rekla je vještakinja.

Međutim, obaveze nisu okončane na vrijeme, jer je tehnički pregled objekta izvršen 5. septembra 2017. godine, a izvođač radova je 12. oktobra tražio da se retroaktivno produži rok za izvršenje.

Vještakinja je kazala kako je utvrđeno da je bilo kašnjenje od 77 dana, te da je propušteno da se postupi u skladu sa ugovorom, na osnovu odredbe da je izvođač bio u obavezi naručiocu platiti ugovorenu kaznu u visini tri promila ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova za svaki dan prekoračenja, što je iznos veći od milion maraka.

Prema nalazima i mišljenju vještaka, Služba za komercijalne poslove “Elektroprenosa” je propustila da obračuna ugovornu kaznu zbog prekoračenja roka pravnom licu “Elektroobnova” i ispostavi fakturu zajedno s računom za plaćanje u iznosu od 454.957 maraka. Ona je rekla kako se dobavljaču pogodovalo na ovaj način, kao i time što nije došlo do raskida ugovora.

Branilac Davor Šilić je pitao vještakinju zašto spominje optuženog Matu Žarića i da je potpisao sporne odluke, rekavši da se radi o odlukama uprave preduzeća, na šta je ona odgovorila da su im dokumenti proslijeđeni, te da ne zna ko je odluku donio.

Na pitanje Odbrane Drage Maleševića kako može tvrditi da su ovlaštena lica nešto propustila, vještakinja je odgovorila kako je ugovorna kazna bila definisana u ugovoru, a da su, prema internom aktu kompanije, uputstvom definisane obaveze Službe za komercijalne poslove Operativnog područja Banja Luka.

Vještak Muamer Kosovac je potvrdio Tužilaštvu da je učestvovao u izradi nalaza.

Odbrana Maleševića je pitala Kosovca kako je Služba za komercijalne poslove mogla biti upoznata s kašnjenjem radova, na šta je on odgovorio da su rokovi definisani ugovorom.

Mato Žarić, Mila Bule, Aleksandar Šukalo, Zoran Manojlović i Drago Malešević su optuženi da su u periodu od aprila 2015. do augusta 2018. – iskorištavanjem, prekoračenjem ovlasti te nevršenjem svojih službenih ovlaštenja – postupali u namjeri da pravnom licu “Elektroobnova” pribave imovinsku korist.

Žarić je, u svojstvu generalnog direktora “Elektroprenosa BiH”, propustio da u skladu sa ugovorom iz obračuna naplati ugovorenu kaznu, Malešević da obračuna ugovornu kaznu, Manojlović da navedeno potraživanje evidentira u dnevniku radova i dostavi na daljnje postupanje i naplatu. Šukalo je optužen da je, u svojstvu rukovodioca, propustio izvršnom direktoru za finansije da ukaže na neizvršenje ugovornih obaveza, a Bule se tereti da je propustila ukazati generalnom direktoru na kašnjenje i mogućnost aktiviranja bankovne garancije.

Suđenje se nastavlja 26. aprila.

Jasmin Begić