Vijest

Javna opomena tužiteljici iz Bijeljine koja je odustala od optužnice

10. Maja 2024.12:23
Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) odbila je žalbu i potvrdila odluku kojom se izriče javna opomena Veri Lazić, tužiteljici Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, zbog disciplinskog prekršaja “neizvršavanje uputstava nadređenog tužioca, osim ako bi izvršavanje takvog uputstva značilo kršenje zakona”.
Ured disciplinskog tužioca. Foto: BIRN BiH

Drugostepena komisija je potvrdila odluku Prvostepene disciplinske komisije, u kojoj je navedeno da je Lazić, postupajući u svojstvu zamjenskog tužioca na glavnom pretresu u predmetu Osnovnog suda u Srebrenici, odustala od optužnice za krivično djelo tjelesne povrede, zbog smrti oštećenog, suprotno Uputstvu glavnog tužioca, kojim je propisano da “prije povlačenja optužnice i odustanka od krivičnog gonjenja, postupajući tužilac je dužan upoznati glavnog tužioca”.

Na prvostepenu odluku žalbu je blagovremeno izjavila tužena zbog povrede materijalnog prava. Prema ocjeni tužene, kako se navodi u drugostepenoj odluci, radnje za koje je oglašena disciplinski odgovornom suprotne su principu samostalnosti u radu tužioca, te samim tim ne mogu predstavljati disciplinski prekršaj.

Tužena je predložila da Drugostepena disciplinska komisija usvoji žalbu te preinači pobijanu odluku na način da je oslobodi disciplinske odgovornosti za predmetni disciplinski prekršaj.

Iz Ureda disciplinskog tužioca su u pisanom odgovoru naveli da je žalba u cijelosti neosnovana s obzirom da je u pobijanoj odluci Prvostepena disciplinska komisija ponašanje tužene pravilno okvalifikovala kao disciplinski prekršaj “neizvršavanje uputstava nadređenog tužioca”, te je predložio da se kao takva i odbije.

Drugostepena disciplinska komisija je utvrdila da je sve relevantne činjenice i okolnosti Prvostepena disciplinska komisija cijenila ispravno, kao i primjenu materijalnog prava. Neosnovanim je ocijenjen žalbeni prigovor o povredi principa samostalnosti tužioca u radu.

“Hijerarhijski odnos koji podrazumijeva odgovornost svih zaposlenih za svoj rad neposrednom rukovodiocu odnosno glavnom tužiocu je karakteristika svih tužilaštva u BiH i predmetno Uputstvo, kako i stoji u njegovom uvodnom dijelu, doneseno je u cilju ujednačavanja postupanja svih tužilaca te je nesporno njegova primjena bila obavezujuća za sve tužioce navedenog tužilaštva, stoga se neosnovanim pokazuje žalbeni navod da samo uputstva glavnog tužioca Republičkog tužilaštva imaju obavezujući karakter u primjeni”, navodi se, između ostalog, u odluci koja je anonimizirana, ali Detektor na osnovu redovnog praćenja predmeta može potvrditi da se odnosi na tužiteljicu Lazić.

Komisija smatra da je disciplinska mjera adekvatna i primjerena prirodi i težini počinjenog disciplinskog prekršaja i stepenu disciplinske odgovornosti tužene.

“U konkretnom slučaju je utvrđen svjesni nehat, kao i svim okolnostima konkretnog slučaja te će se ovom mjerom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcionisanja nosilaca pravosudnih funkcija od strane disciplinskih organa Vijeća”, navodi se u odluci Drugostepene disciplinske komisije, koja smatra da će se ovom odlukom s jedne strane unaprijediti profesionalnost pravosuđa u smislu poštivanja propisanih procedura za povlačenje optužnice i odustanka od krivičnog gonjenja, a s druge strane osnažiti povjerenje građana u vladavinu prava i funkcionisanje pravne države.

U odnosu na izrečenu disciplinsku mjeru, protiv ove odluke dozvoljena je žalba Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Jasmin Begić