Analiza

Vodič kroz presudu: Šta je utvrđeno u predmetu “Respiratori”

Fahrudin Solak. Foto: BIRN BiH

Vodič kroz presudu: Šta je utvrđeno u predmetu “Respiratori”

7. Aprila 2023.12:15
7. Aprila 2023.12:15
Nepravosnažna presuda kojom su premijer Federacije i ostali osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina još uvijek nije objavljena, ali obrazloženja sudija daju uvid u najvažnije zaključke o tome šta je utvrđeno tokom suđenja. Detektor donosi detaljan pregled zaključaka presude Državnog suda koja je 5. aprila izrečena u aferi “Respiratori”.

Sud je u nepravosnažnoj presudi utvrdio da je Tužilaštvo djelimično dokazalo navode iz optužnice koja je potvrđena 30. decembra 2020. godine.

Federalni premijer Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak i Fikret Hodžić proglašeni su krivim za produženo krivično djelo “zloupotreba položaja ili ovlaštenja”. Solak je proglašen krivim i za krivotvorenje službene isprave, a Hodžićeva firma “Srebrena malina” proglašena je odgovornom.

Suprotno stavu i tvrdnjama Odbrane, kako je na početku obrazloženja rekao sudija Braco Stupar, Sud nalazi da je dokazano da su utvrđene protivpravnosti i zloupotrebe optuženih.

On je naveo da su razmatrana tri ključna pitanja ovog krivičnog postupka – da li je FUCZ mogla biti ugovorni organ za sporne javne nabavke, da li je postupak javne nabavke u ovom predmetu proveden pravilno i zakonito, te ukoliko nije, da li se u konkretnom slučaju radilo o radnjama zloupotrebe radi pribavljanja koristi za sebe ili druge.

Sud nije prihvatio tvrdnju Tužilaštva da FUCZ nije mogla biti ugovorni organ kod spornih javnih nabavki pod bilo kojim okolnostima.

Sud je ocijenio da je FUCZ mogla biti ugovorni organ samo u dva slučaja. Stupar je objasnio da je Vlada dala saglasnost isključivo zdravstvenim ustanovama da izuzimanjem od primjene Zakona o javnim nabavkama mogu hitno provesti postupak nabavke medicinskih sredstava i drugog, ali ne i FUCZ. U drugom slučaju, kako je dodao, FUCZ je mogla formirati ad hoc komisiju pošto nije imala odgovarajući organ za ovu vrstu nabavke.

“Takva komisija u svom je sastavu morala imati najmanje jednog specijalistu iz anesteziologije, koji je sa stanovištva struke jedini kompetentan da ocijeni kakva svojstva i karakteristike bi trebali imati respiratori adekvatni za tretman pacijenata oboljelih od virusa kovida 19 a što je bio predmet nabavke u konkretnom slučaju”, rekao je Stupar.

Stoga je, kako je dodao, bila pogrešna odluka Solaka da se FUCZ pojavi kao ugovorni organ kod nabavke 100 respiratora u vrijednosti od 10.530.000 KM budžetskog novca izuzimanjem iz primjene Zakona o javnim nabavkama.

Sud je cijenio da taj član Zakona nije mogao biti primijenjen ni zbog toga što u konkretnom slučaju nije bio ispunjen nijedan zakonom propisan uslov za izuzeće, a posebno što nije postojao razlog krajnje hitnosti kada se mora reagovati u situacijama od par sati do jednog dana, kako je to navedeno u saopštenju Agencije za javne nabavke.

Prekršen Zakon o javnim nabavkama

Respiratori nakon dostavljanja u Sarajevu. Foto: Vlada Federacije

Stupar je obrazložio da su se optuženi, pogrešnim izuzimanjem iz Zakona umjesto primjene pregovaračkog postupka, te protivno zaključku Vlade koji se odnosio samo na zdravstvene ustanove, nezakonito angažovali na nabavci medicinskih sredstava, respiratora i druge opreme direktnim sporazumom, favorizovanjem i pogodovanjem unaprijed poznatom ponuđaču – “Srebrenoj malini”, i time svjesno prekršili načelo transparentnosti i jednakosti.

“Ovo pravno lice nije ispunjavalo zakonske uslove za ugovaranja predmetne javne nabavke zbog nesporne činjenice da nije bilo kvalifikovano, odnosno registrovano za uvoz i promet medicinskih sredstava, niti je raspolagalo predmetom nabavke u vrijeme objave ponude i u oba slučaja zaključivanja ugovora”, istakao je član Vijeća.

Prema prvostepenoj presudi, Solak je ciljano odabrao pogrešan nezakonit postupak upravo iz razloga netransparentnosti i diskrecionog odlučivanja kako bi se odabranom i favorizovanom Hodžiću i “Srebrenoj malini” omogućilo da pribave imovinsku korist. To je, kako se navodi, rezultiralo nabavkom 100 respiratora za 10.530.000 KM, koji najvećim dijelom nisu odgovarali svrsi.

Prema ocjeni Suda, trebalo je primijeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja za potrebe rješavanja kriznih situacija, kakva je, bez sumnje, bila situacija stvorena pandemijom i proglašenjem stanja nesreće na području Federacije, upravo kako je preporučila Agencija za javne nabavke u svom saopštenju od 17. marta.

“Ovaj postupak podrazumijeva provjeru kvalifikacije kandidata, pregovaranje o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora sa kandidatom, te ocjenu tehničkih uslova ponude, o čemu prijedlog daje odgovarajuća komisija za nabavke koja uključuje stručna lica”, kazao je Stupar.

Za Sud je vidljivo da su Hodžić i “Srebrena malina” netransparentno, ciljano i umišljajno odabrani za realizaciju nabavke respiratora, odnosno da je Novalić zajedno sa izvjesnim Asimom, sa kojim je “očito u dobrim odnosima”, a što proizilazi iz prezentovane prepiske.

Detaljno su obrazloženi i zaključci u vezi sa ostvarivanjem imovinske koristi u ovom predmetu. Stupar je napomenuo da se, kada su u pitanju javne nabavke, imovinska korist ostvaruje ugovornoj strani samom dodjelom ugovora, u konkretnom slučaju Hodžiću i “Srebrenoj malini”.

“Sud je našao dokazanim da se 100 nabavljenih respiratora nisu u vrijeme nabavke mogli koristiti za teže pacijente oboljele od virusa kovida 19 u jedinicama intenzivne njege, pa je šteta za građane u onoj mjeri u kojoj se nisu mogli koristiti u ove svrhe u toku pandemije, niti se nakon toga mogu koristiti za teže pacijente”, obrazložio je Stupar.

Dodao je da su nezakonito nabavljeni i preplaćeni respiratori, problematične kvalitete i ograničene upotrebe, posljedica pogrešno provedene procedure javne nabavke.

Korist imao samo Hodžić

Fikret Hodžić i advokatica Mirna Avdibegović. Foto: BIRN BiH

Sudija je kazao da Tužilaštvo nije uspjelo dokazati da se bilo koje drugo optuženo lice osim Hodžića i “Srebrene maline” imovinski okoristilo.

“Nije dokazano da je Hodžić pribavljenu imovinsku korist podijelio sa bilo kim od optuženih niti sa pomenutim licem, izvjesnim Asimom koji ga je lično preporučio optuženom Novaliću za nabavke respiratora”, rekao je Stupar.

Podsjetio je na sadržaj poruke: “Selam, gospodine Novalić. Fikret Hodžić. Asim mi je rekao da vam se javim u vezi respiratora pa kada budete imali minutu, javite se”, na šta je Novalić odgovorio: “Ok.”

Prema presudi, dokazano je da su prilikom nabavke respiratora korist imali samo Hodžić i njegova firma, kao i da je on trebao imati korist od nabavke zaštitnih maski, što je onemogućeno aktivnostima organa krivičnog gonjenja.

“Međutim, iako nije dokazano da su prvooptuženi Novalić i drugooptuženi Solak pribavili sebi imovinsku korist, oba optužena su preduzetim radnjama ostvarili obilježja djela ‘zloupotreba položaja’ jer se kao subjektivni element krivičnog djela kada je u pitanju pribavljanje koristi, traži namjera počinitelja da se sebi ali i drugom pribavi kakva korist”, obrazložio je Stupar.

Solak krivotvorio dokumente

Fahrudin Solak. Foto: BIRN BiH

Sud je, osim realizovane nabavke 100 respiratora, našao dokazanim i pokušaj optuženih da realizuju nabavku zaštitne opreme u planiranom iznosu od 2,9 miliona, takođe protivno Zakonu o javnim nabavkama i zaključku Vlade, što je osujećeno nedostatkom finansijskih sredstava i aktivnostima organa gonjenja.

Prema presudi, Solak je krivotvorio službenu ispravu kada je nezakonito proveo dva postupka javne nabavke 100 respiratora, donoseći u istom danu, 3. aprila 2020. godine, dvije odluke o javnoj nabavci sa dva različita predmeta nabavke – respiratora tipa HC VE003 i ACM 812A. Sud smatra da se Solak tokom suđenja neuvjerljivo branio da se radilo o tehničkih greškama.

“Sud je zaključio da je svrha ovih nezakonitih radnji bio očigledan dogovor Solaka i Hodžića da izbjegnu nužno raskidanje ugovora o kupoprodaji respiratora tipa HC VE003 zbog nemogućnosti realizacije kako bi se Hodžiću i ‘Srebrenoj malini’ omogućilo da se na računu pravnog lica zadrži budžetski novac 10.530.000 … nakon što je nabavka HC VE postala neizvodiva”, kazao je Stupar.

Dodao je da će zamjena jednog ugovora drugim u konačnici dovesti do nabavke višestruko preplaćenih respiratora.

Pozivajući se na vještake Tužilaštva, kao i materijalne dokaze i saslušane svjedoke, Sud je konstatovao da se ne preporučuje primjena nabavljenih respiratora ACM 812A u jedinicama intenzivne njege. Stupar je rekao da ove tvrdnje nisu dovedene u sumnju provedenim dokazima Odbrane.

Novaliću je izrečena kazna od četiri godine zatvora, Solaku šest, a Hodžiću pet. “Srebrenoj malini” je određena novčana kazna od 200.000 maraka. Naloženo je i oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 694.747 maraka.

Umišljajno preduzeli djela zloupotrebe

Fadil Novalić i Fahrudin Solak. Foto: BIRN BiH

Stupar je rekao da je Sud prilikom odmjeravanja kazne kao olakšavajuće okolnosti cijenio da su optuženi neosuđivani i porodični ljudi, dok je našao više otežavajućih okolnosti.

“Kao osobito otežavajuću okolnost cijenio je da su krivična koruptivna djela zloupotrebe optuženi umišljajno preduzeli u postupku javnih nabavki i to za vrijeme pandemije, koristeći svoj službeni položaj i ovlaštenja u svrhu izvlačenja i prisvajanja dijela novca… koji je bio namijenjen za spašavanje života i zaštitu zdravlja građana”, naglasio je Stupar.

Dodao je da je Sud cijenio štetu koja je kriminalnim radnjama pričinjena građanima Federacije pogrešnom nabavkom respiratora, kao i pogrešan utrošak 10,5 miliona budžetskog novca.

“Sud je utvrdio da su građani, posebno teži pacijenti, pogrešnom nabavkom bili uskraćeni za adekvatne respiratore, ali vjerovatno i životno ugroženi eventualnom neodgovarajućom primjenom nabavljenih neadekvatnih respiratora u jedinicama intenzivne njege ukoliko su primjenjivali u dužem vremenskom periodu, kako su to vještaci Optužbe zaključili”, napomenuo je sudija.

Kazao je da je Sud cijenio i namjeru da se na isti nezakonit način tokom pandemije nastavi nabavka zaštitne opreme u vrijednosti od 2,9 miliona, kao i još 200 respiratora.

Kao posebno otežavajuće kod Novalića u obzir je uzeta upornost i broj radnji, te da je djela počinio u svojstvu premijera, čime je potkopao povjerenje građana u izvršnu vlast u toku pandemije, kada su građani od svih dužnosnika očekivali maksimalni angažman, slično kao i Solak na poziciji direktora FUCZ-a i načelnika Štaba civilne zaštite.

“Kod Hodžića posebno otažavajuće predstavlja da je pristao na višestruko neosnovano uvećanje cijene respiratra u ličnu korist Sanje Lekić te pristao da od iste dobije određeni novčani iznos kao nagradu, samo njima poznat iznos, a za koji nije dokazano da je na kraju i primio”, rekao je Stupar.

Nije postojalo udruživanje

Jelka Miličević. Foto: BIRN BiH

Novalić, Solak i Hodžić oslobođeni su optužbi za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranja novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga. Novalić je oslobođen i optužbe za primanje dara. Federalna ministrica finansija Jelka Miličević oslobođena je optužbe za nesavjestan rad u službi.

“Za razliku od relativno lako dokazivih i u konačnici za Sud dokazanih počinjenih krivičnih djela radnji zloupotrebe, u konkretnim događajima Tužilaštvu je prema preuzetoj obavezi bilo mnogo teže dokazati tvrdnje da su se optuženi planski udružili za činjenje opisanih zloupotreba radi realizacije ciljeva zajedničkog plana”, kazao je Stupar.

On je dodao da je sudska praksa pokazala da se radi o krivičnom djelu koje se otežano dokazuje zbog visoko postavljenih standarda i redovnog odsustva relevantnih dokaza i tragova zbog izražene konspirativnosti učesnika.

Sud nije našao utvrđenim da je postojao plan optuženih kao udruženih lica da se federalna budžetska sredstva za hitnu nabavku medicinskih sredstava utroše preko odabranog lica.

Kako se navodi, Tužilaštvo nije dokazalo da je grupu udružio Novalić, a da su ostali postali pripadnici sa određenim ulogama, svjesni cilja da se optuženom pravnom licu i Hodžiću nezakonito omogući zarada na štetu budžeta.

Stupar je rekao da je Sud te zaključke mogao izvesti samo na osnovu posrednih dokaza i indicija.

“Međutim, indicije nisu bile dovoljno uvezane i takvog kvaliteta da bi Sud uputile na samo jedan nedvosmislen zaključak, zbog čega su plan i udruženje optuženih radi počinjenja krivičnog djela zloupotrebe ostali u sferi paušalnih tvrdnji i kao takvi nedokazani”, obrazložio je sudija.

Dodao je da će o tome i drugim djelima na koja se odnosi oslobađajući dio presude biti više riječi u pisanom obrazloženju.

Sud je kod Jelke Miličević našao izvjesno nesavjesno postupanje, ali ne toliko očito da bi ona bila proglašena krivično odgovornom.

“Iz provedenih dokaza jasno proističe aktivnost Novalića i Solaka da minimiziraju i marginaliziraju uloge svih službenih osoba koje su imale ili mogle imati uticaja na planirane nabavke, pa tako i petooptužene Miličević, kojoj su, prema ocjeni Suda, umišljajno uskraćivali informacije o planiranoj nabavci respiratora”, kazao je Stupar.

Dodao je da Sud nije našao utvrđenim da je Miličević od Novalića i Solaka bila pravilno i pravovremeno informisana u vrijeme odobravanja novčanih sredstava da respiratore nabavlja FUCZ nezakonitom primjenom člana Zakona, bez stručne komisije i sa pravnim licem koje nije bilo kvalifikovano i registrovano za promet medicinskih sredstava.

Predsjedavajući Vijeća Branko Perić na početku izricanja presude je rekao da je ona donesena većinom glasova, uz njegovo protivljenje zaključcima druga dva člana – Brace Stupara i Gorana Radevića. Perić je iznio svoje stavove, a Stuparu je prepustio obrazloženje presude.

Na prvostepenu presudu postoji mogućnost žalbe i konačni zaključci Vijeća mogu biti drugačiji.

Marija Taušan