Vijest

Nevladine organizacije pozvale na uvođenje antikoruptivnih mehanizama u javnim nabavkama

8. Decembra 2020.13:37
Organizacije civilnog društva pozvale su povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije – nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, u prvom redu Agenciju za javne nabavke i Vijeće ministara, da unaprijede Zakon o javnim nabavkama kroz usvajanje izmjena i dopuna koje podrazumijevaju uvođenje antikorupcijskih mehanizama.


Vijeće ministara. Foto: BIRN BiH

U obraćanju organizacija civilnog društva koje čine Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), Fond otvoreno društvo BiH, Transparency International (TI) u BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI), Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Agencija za razvoj preduzeća “Eda” te Udruženje građana “Restart Srpska”, upozoreno je na zabrinjavajući zastoj u antikoruptivnoj reformi sistema javnih nabavki i trendove koji prijete da ugroze ostvareni napredak u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama, kao jednog od ključnih uslova na putu BiH u Evropskoj uniji (EU).

Agencija za javne nabavke uprkos pozitivnim mišljenjima nadležnih institucija u BiH i Evropske komisije, kako se navodi u saopćenju, još uvijek nije uputila Vijeću ministara na usvajanje Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji sadrži izvjesne antikorupcijske mehanizme, zbog čega su nadležne institucije te Agencija u prvom redu, pozvane da preduzmu niz koraka, među kojima prvenstveno unapređenje koje će obezbijediti punu transparentnost u cjelokupnom ciklusu javnih nabavki.

“Potrebno je propisati obavezu ugovornih organa da objavljuju planove, te izmjene i dopune planova javnih nabavki na Portalu javnih nabavki, učiniti dostupnom na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za sve postupke, kao i učiniti dostupnim odluke o dodjeli ugovora i odluke o poništenju postupaka za sve postupke, formu realizacije ugovora, integralne tekstove ugovora, te svih izmjena i dopuna ugovora u toku realizacije”, navodi se u saopćenju organizacija civilnog društva.

Osim toga, kako stoji u saopćenju, potrebno je osnažiti i detaljnije precizirati odredbe koje se tiču sukoba interesa, a neizostavni segment pravilnog normiranja sukoba interesa odnosi se na restrikcije prelaska na određene funkcije u javnom i privatnom sektoru po prestanku javne funkcije s ciljem sprečavanja zloupotrebe korištenja prethodno stečenih kontakata, zatim osnažiti i proširiti prekršajne odredbe, odnosno novčane kazne, te uvesti institut inspekcijskog nadzora u javnim nabavkama, uz osiguranje samostalnosti i potpune nezavisnosti ovog mehanizma nadzora.

“Inspektor za javne nabavke bio bi ovlašćen da izrekne i uruči nalog za naplatu novčane kazne, izda prekršajni nalog za učinjeni prekršaj, podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i podnese prijavu za učinjeno krivično djelo, te da obavijesti policiju i tužilaštvo o potrebi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti”, kažu u organizacijama civilnog društva.

Neophodno je donijeti i novi pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki u kojem bi nalazi i izvještaji monitoringa organizacija civilnog društva bili uvršteni kao kredibilan izvor informacija za praćenje postupaka, odnosno nadzor i kontrolu te u krivičnim zakonima propisati djela zloupotreba u postupku javne nabavke i nezakonito pogodovanje za procesuiranje u cijeloj državi.

“Stiče se utisak da je praksa ‘nekažnjivosti’ dostigla svoj vrhunac jer još uvijek nema značajnih istraga i suđenja za ova krivična djela, a istovremeno krivični zakoni BiH i Federacije BiH ne predviđaju posebna krivična djela u oblasti javnih nabavki”, navodi se u saopćenju, u kojem se dodaje da je potrebno obezbijediti institucionalni okvir sistema javnih nabavki, odnosno resurse i efikasnost rada.

U saopćenju stoji da želja za kontrolom nad Agencijom i Uredom za razmatranje žalbi, koja se nerijetko ostvaruje imenovanjima po kriteriju “podobnosti” umjesto na osnovu kvalifikovanosti i integriteta, dodatno usložnjava situaciju.

Organizacije civilnog društva naglašavaju da uspostavljanje pravednog i nekorumpiranog sistema javnih nabavki u velikoj mjeri zavisi i zavisit će od uloge međunarodne zajednice i predstavnika EU.

Haris Rovčanin