Presuda Mladicu
Dekada
Cenzura
Rad institucija
Strategija
Transparentnost pravosudja
Genocid
Reparacija
Logori
20 Godina Tribunala
Nestali u ratu
Seksualno nasilje
Korupcija
Organizovani kriminal
Terorizam

Odštete, prava i zaštita žrtava

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) je 2006. usvojila “Osnovne principe i smjernice UN-a o pravu na pravni lijek i reparaciji za žrtve teških kršenja međunarodnih ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava”. Ovi “Osnovni principi” naglašavaju da žrtve ozbiljnih kršenja ljudskih prava imaju pravo dobiti pravni lijek od države. To je pravo sastavni dio instrumenta za reparaciju, koji u sebi sadrži četiri elementa: restituciju, rehabilitaciju, odštetu i garanciju da se djelo neće ponoviti. Pored toga, žrtve također imaju pravo na zaštitu od prijetnji koje proizlaze iz njihovog svjedočenja, a koje im se garantira međunarodnim pravom i Ustavom Bosne i Hercegovine.

2016 Designed By STUDIO387 - Sarajevo